تور کوش آداسی ویژه 13 و 14 تیر هوایی آسمان تمیم گشت سینا

از تومان

تور استانبول 3 شب و 4 روز هوایی طاهافلای

از تومان

تور ترکیبی مالزی لنکاوی 7 شب و 8 روز هوایی ماهان نیلوفرانه گشت آسمان

از تومان

تور وان زمینی از تهران اتوبوس vip 25 نفری آرتین رایا

از تومان

تور زوریخ 4 شب و 5 روز شهریور با قیمت استثنایی هوایی ستاره زمرد سامان سپهر

از تومان

تور آنتالیا ویژه 13 الی 15 تیر هواپیمایی سان اکسپرس کاروان هوایی 2000

از تومان

کاریابی در آژانس های مسافرتی

تور برزیل نوروز 98

تهران - برزیل
شروع قیمت از 44,000,000 تومان
  • اقامت در هتل 4 و 5 ستاره
  • پذیرایی صبحانه
  • روزهای برگزاری همه روزه
  • حمل و نقل هوایی امارات
  • اعتبار از ۹ دی ۹۷ تا ۲۹ اسفند ۹۷
آژانس برگزارکننده آرتین رایا
تلفن رزرو و مشاوره 021-88973827 09102775049
خدمات تور

٢ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ٥ ﺳﺘﺎره در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ +٣ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ٤ ﺳﺘﺎره در اﯾﮕﻮآﺳﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + ٣/٥ ﺷﺐ اﻗﺎﻣـﺖ در ھﺘـﻞ ٥ ﺳـﺘﺎره در رﯾـﻮ دو ژاﻧﯿـﺮو ﺑـﺎﺻﺒﺤﺎﻧﻪ،٥ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی،وﻳﺰا، ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺮواز داﺧﻠـﯽ، ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮھﺎی ﻓﺮودﮔـﺎھﯽ و ﺑـﯿﻦ ﺷـﮭﺮی، ﭘﺮداﺧـﺖ ورودﻳـﻪ ھـﺎ، ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ، ھﻤﺮاھـﯽ راھﻨﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از اﻳﺮان.

توضیحات

جاذبه های گردشگری برزیل در نوروز
شهر سائوپائولو: کلیسای جامع شهر، منطقه لیبرداده، خیابان پائولیستا، رستوران آنجلیکا
شهر ایگواسو: آبشارهای ایگواسو، باغ پرندگان، رستوران پورتو کانواس، سد ایتایپو
شهر ریودوژانیرو: کوه شوگرلوف، کوه کورکووادو، مجسمه مسیح منجی، قصر سلطنتی پتروپولیس

برنامه سفر در این تور

تخفیف ویژه 5 درصد ارزی و 10 میلیون ریالی برای ثبت نام زود هنگام تا 20 دیماه
روز ۱ : ﭘﺮواز از ﺗﮭﺮان ﺑﻪ دﺑﯽ در ﺷﺐ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﻪ ٢٩ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۶. 
روز ۲ : ورود ﺑﻪ دﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮزﯾﻞ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ. 
روز ۳ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮزﯾﻞ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ. 
روز ۴ : ﺗﺮک ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﺮزﯾﻞ و ﺷﮭﺮ  اﯾﮕﻮآﺳﻮ، در ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و آرژاﻧﺘﯿﻦ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 
روز ۵ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی اﯾﮕﻮآﺳﻮ، ﭘﮭﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺟﮭﺎن در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اﯾﮑﻮآﺳﻮ و ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 
روز ۶ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی اﺳﺘﻮاﯾﯽ و ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 
روز ۷ : ﺗﺮک ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو در ﮐﺮاﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ در ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﮐﻮﭘﻮﮐﺎﺑﺎﻧﺎ. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 
روز ۸ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻧﻤﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﺷﮭﺮ رﯾﻮ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه رکورﮐﻮوادو. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 
روز ۹ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻮه ﮐﻮرﮐﻮوادو، ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﺠﯽ، ﻧﻤﺎد ﺑﺮزﯾﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 
روز ۱۰ : روز آزاد در رﯾﻮ. ﺷﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﻮ. 
روز ۱۱ : ﭘﺮواز از رﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺑﯽ. ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه دﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾران.

مدارک مورد نیاز تور

٢ قطعه عكس رنگی زمينه سفيد(٤*٣) ، اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار، ١ نسخه معرفی نامه شغلی مسافر در سربرگ محل كار/شركت بصورت انگليسی يا ترجمه شده، ١ نسخه گواهي حساب بانكي بصورت انگليسي از امور بين الملل بانكي كه مسافر در آن حساب دارد كه نشان دهنده تاريخ و رقم افتتاح حساب تعداد گردش و رقم باقيمانده ميباشد (گواهی تمكن مالی) ، يك سری كپی ويزاهای قبلی مسافرين و اصل گذرنامه قبلی ، فرم اطلاعات مسافرين ، تحويل مدارك ٢٠ روز قبل از سفر.

تور و پکیج های جدید

تور های بیشتر

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه،بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی Chrome