تازه های گردشگری

مطالب بیشتر

تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت از (تومان)
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۰
×۴
4008
73,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۰
×۴
4008
73,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کرمانشاه چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۴۵
×۸
4009
73,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کرمانشاه چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۴۵
×۸
4009
73,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۵
7055
78,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۴
7055
78,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۵
7055
78,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  ارومیه چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۴۰
×۲
5677
78,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  ارومیه چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۰
×۷
5680
78,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۲
7055
82,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۲
7055
83,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۵
7055
83,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۱
7029
83,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۵
×۵
4013
87,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۵۰
×۹
5635
88,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۲
7055
88,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۵
7055
88,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۲
6931
88,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۲
6931
88,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۰
×۵
033
88,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۶:۵۰
×۹
914
88,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۱۵
×۴
018
88,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۶:۱۵
×۵
5612
88,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۰
×۵
6275
88,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۹
4135
88,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۹
6224
92,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۲۰
×۹
5633
92,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۸
6931
92,500
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۱۰
×۸
979
92,500
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۲
5630
93,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۳
6931
93,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۱۵
×۵
4074
93,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۲
7029
93,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۱۵
×۲
4051
93,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۵
×۱
4051
93,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۴
7055
93,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۳۰
×۵
044
93,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۳۰
×۵
044
93,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۲
1919
93,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۵
×۵
028
96,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۳۰
×۵
020
97,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۲۰
×۳
156
97,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۵۰
×۱
4303
98,000
آتا آتا Boeing
استانبول  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۱۵
×۹
6620
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۱
027
98,000
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۵۰
×۹
5636
98,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۲۰
×۶
162
98,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۳۰
×۹
5610
98,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۳
7453
98,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۱۵
×۷
7425
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۱۰
×۱
048
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۱۰
×۵
048
98,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۰
×۷
5614
98,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۲
4011
98,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۲
4011
98,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۳۰
×۵
4074
98,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۴
1207
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
کرمانشاه  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۰
×۲
033
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۵
×۶
028
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۵
×۸
028
98,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۵۰
×۷
5649
98,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۰
×۱
6325
98,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۳
6327
98,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۸
5630
98,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۵
4026
98,000
اترک اترک نامشخص
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۴
1919
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۱۵
×۱
018
98,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۱۵
×۲
018
98,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۳۰
×۹
5609
98,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۶
7482
98,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۹
6342
101,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۶
4026
101,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۱
4026
102,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۲
1919
102,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۱۵
×۸
018
102,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۰
×۸
6275
102,500
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۵۰
×۸
5649
102,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۵
×۸
4013
102,500
آتا آتا Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۵۰
×۸
5635
102,500
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۵
022
103,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۹
5634
103,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۱۰
×۹
5611
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۰
×۹
047
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۰
×۱
026
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۰
×۴
026
103,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۵
4013
103,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۳۰
×۵
7559
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۷
029
103,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۲۵
×۵
1917
103,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۵۰
×۱
4303
103,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۱۵
×۲
6303
103,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۴
6304
103,000
تابان ایر تابان ایر نامشخص
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۳۰
×۱
6328
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۵
×۵
028
103,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۹
6342
103,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۷
4026
103,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۳۵
×۹
5629
103,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۷
4031
103,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۳۰
×۵
020
103,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۶
937
103,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۱
7068
103,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۵:۱۵
×۳
6211
103,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۵:۱۵
×۹
6211
103,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۵۵
×۷
956
103,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۴
1919
103,000
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۵
1920
103,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۲
4027
106,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۸
4012
107,500
آتا آتا Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۵۰
×۸
5636
107,500
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۱۵
×۵
7425
108,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۲۰
×۹
157
108,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۴۰
×۲
4309
108,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۴۰
×۴
4309
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۲
7453
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۱۵
×۷
024
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۵
4012
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۰
×۸
026
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۱۰
×۴
048
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۱
4102
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۲
4010
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۲
4010
108,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۲۵
×۵
1917
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۴
029
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۴
029
108,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۲۵
×۹
1917
108,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۲۵
×۶
1917
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۵
4027
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۵
4027
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۶
4027
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۸
4027
108,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۱۵
×۳
2820
108,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۵۰
×۷
915
108,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۵
×۹
6245
108,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۱۰
×۸
979
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۷
7068
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۱
7068
108,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۵
7068
108,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۵
937
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۱
4026
108,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۳۰
×۱
6959
108,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۴۵
×۲
6208
108,000
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۵
1920
108,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۱
5605
108,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۱
1919
108,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۴
6204
108,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۸
6204
108,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۳
4302
112,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۸
046
112,500
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۳۰
×۸
020
112,500
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۸
937
112,500
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۰
×۸
019
112,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۵
×۸
6245
112,500
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۵۵
×۸
956
112,500
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۳۰
×۶
5609
113,000
اترک اترک نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۶
1920
113,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۳۵
×۶
5629
113,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۵
4026
113,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۴۰
×۵
964
113,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۴۰
×۷
964
113,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۰
×۲
019
113,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۰
×۵
049
113,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۴۵
×۵
6208
113,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۴۰
×۵
5614
113,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۳
4012
113,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۶
4302
113,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۰
×۴
7069
113,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۰
×۵
7069
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۳۰
×۶
4093
118,000
آتا آتا Boeing
ارومیه  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۷
5679
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۰
×۳
7069
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۲
7453
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۰
×۹
7558
118,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۱۵
×۹
6260
118,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۵
4302
118,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۱۰
×۳
048
118,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۰
×۱
4310
118,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۰
×۴
049
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۶
7068
118,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۱۰
×۵
979
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  یزد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۳۵
×۳
7085
118,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۳۰
×۹
5601
118,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱:۴۵
×۶
7566
118,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۹
6204
118,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۰
×۶
1919
121,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۳۰
×۸
5601
122,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۰
×۳
6245
123,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۰
×۳
049
123,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۴۵
×۴
6208
123,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۵
4073
123,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۰
×۴
1203
123,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۷
046
123,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۷
4102
123,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۵
×۳
7084
123,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۳۰
×۶
5644
123,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  آبادان چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۴۰
×۳
7405
123,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۳۰
×۶
1298
127,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۲۰
×۳
4051
127,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۱۵
×۵
7453
127,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۳۰
×۴
7029
127,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۳۰
×۸
5644
127,500
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۳۵
×۴
1298
128,000
قشم ایر قشم ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۳۵
×۴
1298
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۱۵
×۱
7081
128,000
اترک اترک Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۲۵
×۷
1917
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۱
7023
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۴۵
×۲
7023
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۰
×۳
7069
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۱۵
×۳
7425
128,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۵
×۵
6245
128,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۹
6246
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۲۵
×۵
7469
128,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۸:۲۰
×۴
5613
128,000
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۳
1920
133,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  شیراز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۳۵
×۴
1298
133,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۹
5643
138,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  قشم چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۴۵
×۹
5673
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  بندرعباس چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۹
912
138,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۳
049
138,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۰
×۹
6259
138,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  آبادان چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۰:۳۰
×۸
4139
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  بندرعباس چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۸
912
142,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۸
6246
142,500
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۶:۰
×۸
5643
142,500
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۵:۰
×۸
961
143,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۱:۰
×۳
7022
143,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۳:۴۵
×۲
7080
143,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۰
×۲
6246
143,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  بندرعباس چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۲
912
143,000
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۳۰
×۳
1920
143,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۰
×۹
6341
147,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۰
×۸
6341
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۸:۰
×۹
6341
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۴۵
×۵
6246
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
بوشهر  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۰
×۹
4124
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
یزد  -  مشهد چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۰:۳۰
×۵
4136
153,000
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱۱:۰
×۵
1918
153,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۹:۱۰
×۵
965
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اهواز چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۱:۰
×۹
4123
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  چابهار چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۹:۰
×۹
4033
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  چابهار چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۰:۵
×۹
4049
153,000
معراج معراج Airbus
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۲۲:۰
×۱
2821
153,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۷ تیر
۱۷:۳۰
×۶
4102
153,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۲۰
×۲
7084
158,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس چارتر
پنج شنبه ۸ تیر
۷:۰
×۷
7062
158,000