تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت (تومان)
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
آبادان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۱۵
× ۹
6939
48,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  مشهد چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۲:۰
× ۲
6214
78,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
آبادان  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۳۰
× ۱
7404
93,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  ساری چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۴۰
× ۹
5637
98,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۴۵
× ۹
6246
98,000
آتا آتا Boeing
قشم  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۳۰
× ۸
5674
98,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۳۰
× ۸
7404
99,600
آتا آتا Boeing
ساری  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۰
× ۹
5638
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۹:۱۵
× ۶
4005
108,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  ارومیه چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۹
5677
108,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
بندرعباس  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۹
945
108,000
آتا آتا Boeing
شیراز  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۲۰
× ۳
5690
113,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۰
× ۸
2621
108,700
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۴۵
× ۴
6959
118,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۰
× ۴
943
118,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۶
4108
118,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۰
× ۹
5686
128,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۶:۳۰
× ۹
5609
128,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۱۰
× ۹
162
128,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۴
6208
128,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  بندرعباس چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۰
× ۵
944
128,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۵
× ۹
4004
128,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۵
× ۵
4004
128,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۱۵
× ۹
5611
128,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۲
6222
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
آبادان  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۳۰
× ۹
7404
122,500
کیش ایر کیش ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۰
× ۵
7062
125,200
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۴۵
× ۷
7063
125,200
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۰
× ۹
2621
128,900
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
عسلویه  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۵۰
× ۴
6915
137,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
عسلویه  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۵۰
× ۷
6915
138,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۵
× ۷
4004
138,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۹
4108
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۳۰
× ۲
964
138,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۱
5615
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  تبریز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۴۵
× ۹
936
138,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۱۰
× ۷
8062
138,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
اصفهان  -  کیش سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۳۰
× ۶
7023
131,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۳
1250
142,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۳۰
× ۹
984
143,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۰
× ۶
4109
143,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
5617
143,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۵۰
× ۷
2802
135,200
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
1035
135,200
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  ارومیه سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۵
× ۹
277
135,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۱
6207
146,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۱۵
× ۱
6203
146,000
کاسپین ایر کاسپین ایر نامشخص
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۳۰
× ۹
039
147,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اهواز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۰
× ۹
6246
139,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
اصفهان  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۹
4108
139,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
مشهد  -  اصفهان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۸:۰
× ۷
4109
139,500
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۰
× ۹
4109
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۶
6207
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۷
6223
148,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۵۰
× ۹
985
148,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۳۰
× ۹
039
148,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۱۰
× ۹
5612
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۹
4075
148,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۸
039
148,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
اصفهان  -  کیش سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۳۰
× ۴
7023
143,300
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۲۰
× ۳
1273
143,700
کاسپین ایر کاسپین ایر نامشخص
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۴۵
× ۶
038
153,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۱۵
× ۱
2840
153,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اصفهان  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۲
013
153,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۲
013
153,000
ایران ایر ایران ایر ATR
ساری  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۲۵
× ۶
3319
145,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  اردبیل سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۵۵
× ۶
497
145,800
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۳:۰
× ۹
019
146,330
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۴۰
× ۵
038
155,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۱۵
× ۱
6203
155,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۴۰
× ۶
038
157,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۲۰
× ۴
4310
158,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۹:۰
× ۹
5610
158,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۰
× ۶
4308
158,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۱۵
× ۶
6203
158,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۳۰
× ۵
039
163,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  ازمیر چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱:۰
× ۶
3049
163,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۴۵
× ۲
038
163,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۵۵
× ۹
1031
158,500
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۴۰
× ۶
4311
168,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۸
4311
168,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تبریز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۸
5618
168,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۵۰
× ۴
942
168,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۳
4103
168,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۷
8063
168,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۰
× ۴
5623
168,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۵۰
× ۲
5649
161,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۵
× ۹
5654
161,700
آتا آتا McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
5645
161,700
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۰
× ۹
5646
161,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۴
5608
161,700
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۳۰
× ۹
021
161,700
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۹
5607
161,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۱
5644
161,700
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بندرعباس  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۹:۴۵
× ۹
1094
164,900
قشم ایر قشم ایر Fokker
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۱۵
× ۳
1265
173,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۱۵
× ۲
2840
173,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۱۵
× ۹
2840
165,400
ایران ایر ایران ایر Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۲۰
× ۱
310
167,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۴۵
× ۹
1272
167,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۲۰
× ۶
1273
167,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
اصفهان  -  بندرعباس سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۵
7440
167,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
تهران  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۱۵
× ۹
4077
169,200
معراج معراج Airbus
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۵۰
× ۲
2802
178,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۲۰
× ۳
4310
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۰
× ۲
5623
178,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  قشم چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۸:۴۵
× ۷
5673
178,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۴۵
× ۹
7063
170,200
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
بندرعباس  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۴۵
× ۹
4038
173,400
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۴۵
× ۲
6223
173,400
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کرمان  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۵۰
× ۹
4594
174,300
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  یزد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۰
× ۷
990
183,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۴۵
× ۲
7084
183,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  کرمانشاه چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۰
× ۱
032
183,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  دزفول سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۵
× ۹
6900
177,176
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
دزفول  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۲۵
× ۹
6901
177,176
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  ارومیه سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۵
× ۹
277
177,600
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۳
4103
188,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  نجف چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۹
6635
188,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۳:۳۰
× ۲
7080
188,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۴۰
× ۵
4311
188,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
اصفهان  -  بندرعباس سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۵
7440
180,300
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
شیراز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۴۵
× ۳
049
180,780
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اصفهان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۳۵
× ۷
1280
182,900
معراج معراج Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۹
2841
183,800
معراج معراج Airbus
مشهد  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۸
2803
185,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۳:۳۰
× ۲
985
193,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۱
7053
193,000
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
مشهد  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۴۵
× ۵
6223
186,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کرمان  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۰
× ۹
4562
187,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۲۰
× ۹
1273
188,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۴۵
× ۹
1272
188,200
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۹
5607
188,800
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۹
5608
188,800
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۱۰
× ۹
5603
188,800
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۵۰
× ۳
5649
188,800
آتا آتا McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
5645
188,800
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۵
× ۹
5654
188,800
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۰
× ۹
5646
188,800
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۹
5644
188,800
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۳۰
× ۷
6221
198,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  رشت چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۹
904
198,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۴۵
× ۶
5685
198,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۳:۵۵
× ۲
8063
198,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  خرم آباد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۵۰
× ۹
1004
190,300
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۴
7053
192,300
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اهواز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۳۰
× ۹
021
192,440
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  شیراز سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۳:۵۹
× ۳
7559
192,500
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۵
7558
192,500
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۳۰
× ۹
1241
194,100
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۰
× ۸
1240
194,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
شاهرود  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۰
× ۹
4522
194,600
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۰
× ۱
6264
203,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
دزفول  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۲۵
× ۹
6901
198,323
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۱۰
× ۹
427
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  اردبیل سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۵۵
× ۹
497
198,800
ایران ایر ایران ایر ATR
ساری  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۲۵
× ۹
3319
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۳۰
× ۹
233
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
چابهار  -  زاهدان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۴۵
× ۹
383
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
اصفهان  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۰
× ۴
337
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۴۵
× ۲
232
198,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
اصفهان  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۵۰
× ۹
317
198,800
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
کرمانشاه  -  مشهد چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۳:۰
× ۱
909
208,000
آتا آتا Boeing
بندرعباس  -  تهران چارتر
شنبه ۱ مهر
۲۳:۰
× ۳
5682
208,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۲۰
× ۲
4310
208,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۰
× ۱
4308
208,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
شیراز  -  کرمان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۵
× ۹
4563
201,900
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
کرمان  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۵۰
× ۹
1059
203,600
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  سنندج سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۹
1293
204,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
شیراز  -  اهواز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۷:۴۵
× ۹
4562
204,500
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
اهواز  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۹
4563
204,500
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  اصفهان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۸:۱۵
× ۹
7439
206,800
کیش ایر کیش ایر Fokker
اصفهان  -  بندرعباس سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۰
× ۵
7440
206,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۱۵
× ۲
4050
216,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۱۰
× ۲
4050
217,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۱
7425
209,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۸
7053
209,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۲۰
× ۶
7055
209,000
ایران ایرتور ایران ایرتور Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۵:۰
× ۷
961
218,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۶
7052
218,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۰
× ۱
6264
218,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
طبس  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۱۵
× ۹
1028
210,500
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۹
5644
212,100
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۱۵
× ۹
5608
212,100
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۹
5607
212,100
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۵
× ۹
5606
212,100
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۱۰
× ۹
5603
212,100
آتا آتا Boeing
تبریز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۵۰
× ۹
5649
212,100
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۴۰
× ۹
5646
212,100
آتا آتا McDonnell Douglas
تبریز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
5645
212,100
آتا آتا Boeing
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۵
× ۹
5654
212,100
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بندرعباس  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۱۰
× ۹
4592
212,800
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  ارومیه سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۵
5677
214,400
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  سنندج سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۳
1293
214,700
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
اصفهان  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۳۰
× ۹
013
214,700
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۲
7052
223,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۱۵
× ۱
4050
223,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۵۰
× ۹
038
215,336
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۳۰
× ۹
039
215,336
قشم ایر قشم ایر Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۴۵
× ۸
1237
219,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
دزفول  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۳:۰
× ۹
035
219,470
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  دزفول سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۳۵
× ۱
6900
219,470
ایران ایر ایران ایر Airbus
اهواز  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۲:۲۰
× ۹
310
220,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۳:۰
× ۵
6263
228,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
یزد  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۲۰
× ۹
295
220,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۱:۵
× ۶
465
220,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
بندرعباس  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۵۰
× ۱
355
220,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
یزد  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۷:۴۵
× ۲
7084
228,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۱۵
× ۳
6203
228,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  اصفهان سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۵:۳۵
× ۴
1280
225,300
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  طبس سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۹:۰
× ۹
1029
225,700
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۲:۰
× ۳
7425
225,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۲
7054
225,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۱:۴۵
× ۳
7050
225,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۱
7054
237,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
شیراز  -  تهران سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۰:۰
× ۳
7558
229,400
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  شیراز سیستمی
شنبه ۱ مهر
۲۳:۵۹
× ۳
7559
229,400
تابان ایر تابان ایر Airbus
تهران  -  نجف چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۰
× ۹
7257
238,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۱
7052
238,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۲
7052
238,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۱۵
× ۱
4050
238,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۲
7054
238,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۳
7054
238,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۱
7054
238,000
کاسپین ایر کاسپین ایر McDonnell Douglas
تهران  -  مشهد سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۹:۴۰
× ۹
026
230,600
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  تبریز سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۶:۲۰
× ۴
1273
230,600
آتا آتا McDonnell Douglas
تهران  -  ارومیه سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۶:۰
× ۷
5677
235,400
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
یکشنبه ۲ مهر
۱۴:۳۰
× ۵
7054
248,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  ارومیه سیستمی
یکشنبه ۲ مهر
۱۵:۳۵
× ۹
277
241,200
ماهان ایر