تورهای پیشنهادی

تورهای بیشتر
کاریابی در آژانس های مسافرتی کاریابی در آژانس های مسافرتی
هواپیمایی مسیر تاریخ ساعت ظرفیت ش.پ قیمت از (تومان)
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۰
×۳
283
145,800
ایران ایر ایران ایر Fokker
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۰
×۹
283
177,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۰
×۷
600
328,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  نجف چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۰
×۹
7255
258,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۲۰
×۱
038
268,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۵:۵۰
×۵
431
294,200
آتا آتا McDonnell Douglas
ارومیه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۰
×۱
5679
238,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۵
×۲
850
429,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۵
×۲
850
390,700
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۵
×۲
850
355,700
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۵
×۲
850
323,900
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۰
×۱
374
485,000
ایران ایر ایران ایر Boeing
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۰
×۳
374
315,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۵
×۹
3797
217,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۵
×۹
3797
148,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۵
×۹
3797
182,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۵
×۹
3797
252,900
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۱۵
×۲
6341
276,200
تابان ایر تابان ایر BAe
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۴۵
×۱
6255
276,200
ایران ایر ایران ایر Fokker
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۶:۴۵
×۷
282
177,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۰
×۲
3833
215,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۰
×۲
3833
145,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۰
×۲
3833
180,800
ایران آسمان ایران آسمان ATR
شیراز  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۰
×۷
3833
250,800
قشم ایر قشم ایر Fokker
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۱۵
×۹
1281
225,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  ایلام سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۱۵
×۶
3902
318,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  ایلام سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۱۵
×۸
3902
347,200
نفت ایر نفت ایر Fokker
اصفهان  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۱۵
×۱
2622
146,900
نفت ایر نفت ایر Fokker
اصفهان  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۱۵
×۹
2622
172,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۳۰
×۱
6221
276,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۳۰
×۲
1248
290,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بغداد  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۳۰
×۲
1191
408,000
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
بغداد  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۳۰
×۹
1191
468,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
قشم  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۳۰
×۲
1241
252,900
اترک اترک Airbus
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۴۵
×۳
1918
178,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
اهواز  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۷:۵۵
×۳
332
262,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سنندج  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۰
×۹
839
252,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سنندج  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۰
×۹
839
217,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سنندج  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۰
×۹
839
182,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سنندج  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۰
×۹
839
148,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۰
×۲
5686
198,000
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۱۵
×۱
7480
256,100
کیش ایر کیش ایر Fokker
بندرعباس  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۱۵
×۲
7480
305,700
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۲
5611
178,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۶
3758
179,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
243,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
222,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
189,300
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
383,300
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
232,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
211,600
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  لار سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۲۵
×۹
3758
199,900
ایران ایر ایران ایر Boeing
زاهدان  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۴۵
×۴
487
251,800
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۴۵
×۱
6245
198,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
تهران  -  اهواز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۸:۵۰
×۱
152
198,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۳
2633
380,100
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۵
2633
245,500
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۹
2633
293,200
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۹
2633
340,900
آتا آتا Boeing
مشهد  -  اردبیل چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۱
5670
168,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۰
×۱
7069
183,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۱۵
×۶
4005
133,000
کیش ایر کیش ایر Airbus
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۲۰
×۱
7069
237,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۳۰
×۲
7527
237,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۳۰
×۵
7527
198,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
اصفهان  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۳۵
×۸
333
262,400
ایران ایر ایران ایر Airbus
اصفهان  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۳۵
×۹
333
177,600
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۴۰
×۲
6929
158,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  اهواز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۴۵
×۴
3831
250,800
کیش ایر کیش ایر McDonnell Douglas
اصفهان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۹:۴۵
×۱
7496
170,200
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۳
6210
208,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۲
4041
183,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۱
6222
198,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۵
6222
276,200
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۵
7022
155,600
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۵
7022
167,900
کیش ایر کیش ایر Airbus
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۰
×۹
7022
143,300
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۵
×۲
3750
297,400
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  قشم سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۲۰
×۳
1240
294,200
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۳۰
×۲
6971
168,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۴۵
×۴
6940
153,000
ساها ایر ساها ایر Boeing
اهواز  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۰:۵۰
×۱
154
278,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
اهواز  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۱
2631
245,800
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۲
386
124,600
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۳
386
209,400
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۷
386
262,400
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۹
386
144,800
ایران ایر ایران ایر Boeing
مشهد  -  بیرجند سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۹
386
177,600
کیش ایر کیش ایر Fokker
مشهد  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۰
×۱
7481
256,100
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۱۵
×۲
4108
148,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۱۵
×۳
4108
228,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۱۵
×۳
4108
208,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۱۵
×۳
4108
173,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۰
×۹
3832
250,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۰
×۹
3832
215,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۰
×۹
3832
145,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
اهواز  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۰
×۹
3832
180,800
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
853
315,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
853
245,500
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
853
350,400
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
853
280,500
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
مشهد  -  زاهدان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
853
222,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۵
3701
129,900
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
272,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
159,600
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
202,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
152,200
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
137,400
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
237,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
144,800
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
سبزوار  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۲۵
×۹
3701
167,000
آتا آتا Boeing
اردبیل  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۳۰
×۹
5669
108,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  رشت چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۳۰
×۴
4143
118,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۰
×۴
1245
187,200
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
شیراز  -  نجف چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۰
×۹
1190
468,000
آتا آتا McDonnell Douglas
مشهد  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۰
×۳
5616
290,000
آتا آتا McDonnell Douglas
مشهد  -  تبریز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۰
×۴
5616
343,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۵
×۴
4004
123,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۵
×۵
4004
153,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۵
×۲
7526
198,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۱:۴۵
×۳
7526
163,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
اصفهان  -  کیش سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۵
7023
167,900
کیش ایر کیش ایر Boeing
اصفهان  -  کیش سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۵
7023
155,600
کیش ایر کیش ایر Boeing
اصفهان  -  کیش سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۹
7023
143,300
قشم ایر قشم ایر Fokker
کیش  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۴
1297
67,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۱
7451
228,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۰
×۲
7451
207,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۸
622
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۹
622
241,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۹
622
220,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۹
622
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۹
622
199,900
قشم ایر قشم ایر Airbus
اسپارتا  -  تهران
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۹
2240
150,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
آنتالیا  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۱۵
×۵
2240
108,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
اسپارتا  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۳۰
×۹
2240
158,000
قشم ایر قشم ایر Airbus
اسپارتا  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۳۰
×۹
2240
108,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۰
×۱
604
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۰
×۳
604
175,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۰
×۹
604
192,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  نوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۰
×۹
604
184,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۵
×۱
7053
138,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
اصفهان  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۲:۴۵
×۹
6941
173,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  نجف چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۳
6632
218,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۳
027
178,000
کاسپین ایر کاسپین ایر نامشخص
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۷
027
153,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۳
7422
167,900
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۵
7422
155,600
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  اصفهان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۹
7422
143,300
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۹
4040
153,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۱
1251
177,000
قشم ایر قشم ایر Fokker
مشهد  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۰
×۴
1251
216,900
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۱۵
×۱
2818
158,000
معراج معراج Airbus
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۱۵
×۱
2818
148,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۲۰
×۵
4319
198,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۸
5671
238,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۴
233
283,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۸
233
230,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۹
233
357,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۷
4030
158,000
آتا آتا Boeing
تبریز  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۳۰
×۳
5617
198,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۴۰
×۲
3909
318,600
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  بندر ماهشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۴۰
×۶
2506
222,600
ماهان ایر ماهان ایر Airbus
تهران  -  کیش
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۴۵
×۱
1043
170,000
ماهان ایر ماهان ایر نامشخص
تهران  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۴۵
×۵
1043
183,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
زاهدان  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۵۰
×۱
851
429,900
قشم ایر قشم ایر Fokker
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۵۰
×۴
1299
218,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۳:۵۵
×۵
7469
183,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
رشت  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۰
×۱
4142
103,000
آتا آتا Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۰
×۷
5695
198,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
ساری  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۰
×۱
6284
148,000
نفت ایر نفت ایر Fokker
تهران  -  بندر ماهشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۵
×۴
2508
222,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۰
×۱
427
283,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۰
×۷
427
357,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۰
×۸
427
230,600
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  بوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۰
×۴
415
304,800
ایران ایر ایران ایر Airbus
تهران  -  بوشهر سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۰
×۹
415
389,600
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۵
×۲
4050
120,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  اصفهان چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۵
×۱
6207
238,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۵
×۳
4050
183,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Airbus
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۱۵
×۳
4050
156,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۰
×۱
623
167,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۰
×۹
623
220,000
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۰
×۹
623
181,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۰
×۹
623
199,900
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
کرمانشاه  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۰
×۹
623
241,200
قشم ایر قشم ایر Fokker
تهران  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۲۵
×۶
1220
427,800
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
مشهد  -  آبادان چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۳۰
×۱
4129
323,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۳۰
×۳
6223
198,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۳۰
×۲
040
238,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
نوشهر  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۳۰
×۹
605
192,500
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
مشهد  -  آبادان سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۴۰
×۹
3736
363,100
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۴۵
×۹
608
328,200
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۴۵
×۹
608
298,500
ایران آسمان ایران آسمان Boeing
تهران  -  مشهد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۴:۴۵
×۹
608
272,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۴
3789
220,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۴
3789
240,200
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۵
4308
238,000
Sepehran Air Sepehran Air Boeing
شیراز  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۷
4308
208,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
رشت  -  کیش چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۶
7437
218,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
اصفهان  -  بندر ماهشهر چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۱
4055
193,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  بندر ماهشهر چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۰
×۳
4065
234,000
کاسپین ایر کاسپین ایر Boeing
تهران  -  کرمانشاه چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۵
032
178,000
ایران آسمان ایران آسمان Airbus
تهران  -  یزد سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۱
862
251,800
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۱
2638
168,100
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۲
2638
153,300
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۳
2638
264,600
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۹
2638
232,800
نفت ایر نفت ایر Fokker
کیش  -  بندرعباس سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۰
×۹
2638
201,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۱
3945
135,200
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
3945
148,000
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
3945
182,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
3945
141,600
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
3945
252,900
ایران آسمان ایران آسمان ATR
رشت  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
3945
217,900
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۱
6211
148,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۵
6211
138,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۵
6211
141,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۹
6211
148,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۱
7054
207,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۲
7054
163,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۵
7054
225,800
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۵
7054
209,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۶
7054
192,300
کیش ایر کیش ایر Boeing
کیش  -  تهران سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۱۵
×۶
7054
175,500
تابان ایر تابان ایر Boeing
اصفهان  -  قشم چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۳۰
×۸
6211
142,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
شیراز  -  کرمانشاه سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۳۰
×۹
3769
283,600
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۳۰
×۲
6264
128,000
تابان ایر تابان ایر Boeing
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۳۰
×۳
6264
128,000
تابان ایر تابان ایر McDonnell Douglas
کیش  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۳۰
×۵
6264
128,000
کیش ایر کیش ایر Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۵۰
×۵
7468
258,000
ایران آسمان ایران آسمان Fokker
تهران  -  شیراز سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۵:۵۵
×۴
3908
318,600
ایران ایر ایران ایر Fokker
مشهد  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۸
453
188,200
ایران ایر ایران ایر Fokker
مشهد  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۹
453
273,000
ایران ایر ایران ایر Fokker
مشهد  -  رشت سیستمی
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۹
453
230,600
آتا آتا Boeing
اصفهان  -  مشهد چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۹
5672
198,000
زاگرس ایر زاگرس ایر نامشخص
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۶
4019
228,000
زاگرس ایر زاگرس ایر Boeing
تهران  -  شیراز چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۰
×۹
4019
228,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۱۵
×۷
5612
208,000
آتا آتا Boeing
مشهد  -  تهران چارتر
چهارشنبه ۳ خرداد
۱۶:۳۰
×۱
5696
218,000
ایران ایر ایران ایر Airbus
بوشهر  -  تهران سیستمی