نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور استانبول

مـبـدا: تهران
مقـصـد: استانبول - ترکیه
مـدت اقـامت: 3 شب و 4 روز
ساعت حرکت: 19:00
ساعت برگشت: 12:45
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
برگشت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور استانبول حرکـت دوشنبه ۷ خرداد

عکس GRAND MILAN

GRAND MILAN

Fatih
صبحانه
دو تخته
14,090,000 Toman
یک تخته
16,590,000 Toman
کودک با تخت
13,290,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس EMMY

EMMY

صبحانه
دو تخته
14,090,000 Toman
یک تخته
16,990,000 Toman
کودک با تخت
13,290,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
14,790,000 Toman
یک تخته
18,390,000 Toman
کودک با تخت
13,290,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
15,890,000 Toman
یک تخته
20,490,000 Toman
کودک با تخت
15,190,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
16,490,000 Toman
یک تخته
21,790,000 Toman
کودک با تخت
13,290,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس CITY CENTER

CITY CENTER

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
16,690,000 Toman
یک تخته
22,190,000 Toman
کودک با تخت
13,390,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس NOVA PLAZA PARK

NOVA PLAZA PARK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,890,000 Toman
یک تخته
22,590,000 Toman
کودک با تخت
14,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس TAXIM LINE

TAXIM LINE

صبحانه
دو تخته
16,890,000 Toman
یک تخته
22,590,000 Toman
کودک با تخت
15,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
16,890,000 Toman
یک تخته
22,590,000 Toman
کودک با تخت
14,390,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
17,490,000 Toman
یک تخته
23,690,000 Toman
کودک با تخت
13,290,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس NOVA PLAZA CRYSTAL

NOVA PLAZA CRYSTAL

صبحانه
دو تخته
18,990,000 Toman
یک تخته
26,790,000 Toman
کودک با تخت
15,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس LION

LION

صبحانه
دو تخته
19,490,000 Toman
یک تخته
27,790,000 Toman
کودک با تخت
15,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
20,090,000 Toman
یک تخته
28,890,000 Toman
کودک با تخت
15,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

صبحانه
دو تخته
21,590,000 Toman
یک تخته
31,990,000 Toman
کودک با تخت
16,490,000 Toman
کودک بدون تخت
13,790,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
17,990,000 Toman
یک تخته
24,690,000 Toman
کودک با تخت
15,190,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس PALAZZO DONIZETTI

PALAZZO DONIZETTI

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
18,890,000 Toman
یک تخته
26,590,000 Toman
کودک با تخت
14,190,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس GRAND CEVAHIR

GRAND CEVAHIR

Adıvar
صبحانه
دو تخته
21,590,000 Toman
یک تخته
30,090,000 Toman
کودک با تخت
14,190,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس ELITE WORLD

ELITE WORLD

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
22,690,000 Toman
یک تخته
31,090,000 Toman
کودک با تخت
16,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس BARCELO

BARCELO

صبحانه
دو تخته
26,590,000 Toman
یک تخته
39,790,000 Toman
کودک با تخت
19,590,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman
عکس CVK BOSPHORUS

CVK BOSPHORUS

صبحانه
دو تخته
31,990,000 Toman
یک تخته
52,790,000 Toman
کودک با تخت
16,490,000 Toman
کودک بدون تخت
11,390,000 Toman

هتل های تور استانبول حرکـت سه شنبه ۸ خرداد

عکس GRAND MILAN

GRAND MILAN

Fatih
صبحانه
دو تخته
13,590,000 Toman
یک تخته
16,090,000 Toman
کودک با تخت
12,790,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس EMMY

EMMY

صبحانه
دو تخته
13,590,000 Toman
یک تخته
16,490,000 Toman
کودک با تخت
12,790,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
14,290,000 Toman
یک تخته
17,890,000 Toman
کودک با تخت
12,790,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
15,390,000 Toman
یک تخته
19,990,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
15,990,000 Toman
یک تخته
21,290,000 Toman
کودک با تخت
12,790,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس CITY CENTER

CITY CENTER

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
16,190,000 Toman
یک تخته
21,690,000 Toman
کودک با تخت
12,890,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس NOVA PLAZA PARK

NOVA PLAZA PARK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
22,090,000 Toman
کودک با تخت
13,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس TAXIM LINE

TAXIM LINE

صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
22,090,000 Toman
کودک با تخت
14,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
22,090,000 Toman
کودک با تخت
13,890,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
16,990,000 Toman
یک تخته
23,190,000 Toman
کودک با تخت
12,790,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس NOVA PLAZA CRYSTAL

NOVA PLAZA CRYSTAL

صبحانه
دو تخته
18,490,000 Toman
یک تخته
26,290,000 Toman
کودک با تخت
14,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس LION

LION

صبحانه
دو تخته
18,990,000 Toman
یک تخته
27,290,000 Toman
کودک با تخت
14,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
19,590,000 Toman
یک تخته
28,390,000 Toman
کودک با تخت
14,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

صبحانه
دو تخته
21,090,000 Toman
یک تخته
31,490,000 Toman
کودک با تخت
15,990,000 Toman
کودک بدون تخت
13,290,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
17,490,000 Toman
یک تخته
24,190,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس PALAZZO DONIZETTI

PALAZZO DONIZETTI

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
18,390,000 Toman
یک تخته
26,090,000 Toman
کودک با تخت
13,690,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس GRAND CEVAHIR

GRAND CEVAHIR

Adıvar
صبحانه
دو تخته
21,090,000 Toman
یک تخته
29,590,000 Toman
کودک با تخت
13,690,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس ELITE WORLD

ELITE WORLD

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
22,190,000 Toman
یک تخته
30,590,000 Toman
کودک با تخت
15,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس BARCELO

BARCELO

صبحانه
دو تخته
26,090,000 Toman
یک تخته
39,290,000 Toman
کودک با تخت
19,090,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman
عکس CVK BOSPHORUS

CVK BOSPHORUS

صبحانه
دو تخته
31,490,000 Toman
یک تخته
52,290,000 Toman
کودک با تخت
15,990,000 Toman
کودک بدون تخت
10,890,000 Toman

هتل های تور استانبول حرکـت چهارشنبه ۹ خرداد

عکس GRAND MILAN

GRAND MILAN

Fatih
صبحانه
دو تخته
15,490,000 Toman
یک تخته
17,990,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس EMMY

EMMY

صبحانه
دو تخته
15,490,000 Toman
یک تخته
18,390,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
16,190,000 Toman
یک تخته
19,790,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
17,290,000 Toman
یک تخته
21,890,000 Toman
کودک با تخت
16,590,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
17,890,000 Toman
یک تخته
23,190,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس CITY CENTER

CITY CENTER

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
18,090,000 Toman
یک تخته
23,590,000 Toman
کودک با تخت
14,790,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس NOVA PLAZA PARK

NOVA PLAZA PARK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
18,290,000 Toman
یک تخته
23,990,000 Toman
کودک با تخت
15,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس TAXIM LINE

TAXIM LINE

صبحانه
دو تخته
18,290,000 Toman
یک تخته
23,990,000 Toman
کودک با تخت
16,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
18,290,000 Toman
یک تخته
23,990,000 Toman
کودک با تخت
15,790,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
18,890,000 Toman
یک تخته
25,090,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس NOVA PLAZA CRYSTAL

NOVA PLAZA CRYSTAL

صبحانه
دو تخته
20,390,000 Toman
یک تخته
28,190,000 Toman
کودک با تخت
16,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس LION

LION

صبحانه
دو تخته
20,890,000 Toman
یک تخته
29,190,000 Toman
کودک با تخت
16,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
21,490,000 Toman
یک تخته
30,290,000 Toman
کودک با تخت
16,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

صبحانه
دو تخته
22,990,000 Toman
یک تخته
33,390,000 Toman
کودک با تخت
17,890,000 Toman
کودک بدون تخت
15,190,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
19,390,000 Toman
یک تخته
26,090,000 Toman
کودک با تخت
16,590,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس PALAZZO DONIZETTI

PALAZZO DONIZETTI

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
20,290,000 Toman
یک تخته
27,990,000 Toman
کودک با تخت
15,590,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس GRAND CEVAHIR

GRAND CEVAHIR

Adıvar
صبحانه
دو تخته
22,990,000 Toman
یک تخته
31,490,000 Toman
کودک با تخت
15,590,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس ELITE WORLD

ELITE WORLD

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
24,090,000 Toman
یک تخته
32,490,000 Toman
کودک با تخت
17,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس BARCELO

BARCELO

صبحانه
دو تخته
27,990,000 Toman
یک تخته
41,190,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman
عکس CVK BOSPHORUS

CVK BOSPHORUS

صبحانه
دو تخته
33,390,000 Toman
یک تخته
54,190,000 Toman
کودک با تخت
17,890,000 Toman
کودک بدون تخت
12,790,000 Toman

خـدمـات

 • اقامت در هتل
 • اینترنت
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر
 • راهنمای فارسی زبان
 • گشت شهری
 • 3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 •  بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • تورلید فارسی زبان 
 • یک گشت شهری 
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

مـدارک

 • پاسپورت (با حداقل اعتبار 7 ماه از تاریخ سفر)

توضیحـات

 • هزینه نوزاد 790.000 تومان می باشد
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد
 • پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است
 • بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشدجهت اطلاع از نرخ هتل ها و تاریخ های مورد نظر با دفتر تماس حاصل فرمایید

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info