ContactUsپشتیبانی
تلفن : 0935-3303023

WebService Insurance Documentمستندات وب سرویس هتل

Insurance WebServiceوب سرویس هتل

ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Regions/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
ApiKeyGuid
Searchstringنام شهر یا هتل (اختیاری)

توجه این متد استاتیک می باشد یعنی با وارد نکردن پارامتر Search تمامی شهر هایی که هتل برای آن است نمایش داده میشود و شما باید این اطلاعات را در بانک خود ذخیره کرده و ماهی 1 بار با این متد مقایسه نمایید.(از این متد برای دریافت اطلاعات به صورت مکرر استفاده نکنید.)

معرفی فیلدهای خروجی
RegionIDآی دی منطقه در بانک های هالیدی. این کد در تمام سیستم یک پارچه شده و از طریق آن می توانید پرواز ها هتل ها و هر خدمات گردشگری ارائه شده در های هالیدی را از طریق وب سرویس صدا بزنید
RegionNameنام منطقه شهر یا کشور
FaRegionNameنام فارسی منطقه شهر یا کشور
RegionNameLongنام کامل شامل شهر استان منطقه
Region.TypeType Model
Region.Type.TypeTitleنوع مقدار به عنوان مثال اگر هتل بود این مقدار می تواند اقامتگاه- هتل -هتل اپارتمان و غیره باشد
Region.Type.TypeIDآی دی نوع اقامتگاه
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Regions/{ApiKey}
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Regions": [ { "RegionID": 107, "RegionName": "تهران", "RegionName": "tehran", "RegionNameLong": "تهران، تهران (استان)، ایران", "RegionType": "Region", "Type": { "TypeID": 7, "TypeTitle": "City" } }, { "RegionID": 102, "RegionName": "تهران ", "RegionName": "tehran", "RegionNameLong": "مشهد، خراسان رضوی (استان)، ایران", "Type": { "TypeID": 1063, "TypeTitle": "هتل" } }, { "RegionID": 374, "RegionName": "تهرانی", "RegionName": "tehrani", "RegionNameLong": "یزد، یزد (استان)، ایران", "RegionType": "Accommodation", "Type": { "TypeID": 1063, "TypeTitle": "هتل" } } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Rooms/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RegionIDintکد منطقه که در متد Regions تمامی مناطق با کدها وجود دارند354
Adultint[]آرایه عددی از تعداد اتاق و تعداد بزرگسال هر اتاقAdult: [1]
Childint[]آرایه عددی از تعداد کودکChild: [0]
ChildAgeint[]آرایه عددی از سن کودکChild: [0]
CheckinDatestringتاریخ ورود که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
CheckoutDatestringتاریخ خروج که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
AccommodationRoomsModel AccommodationRoomاین فیلد اختیاری می باشد و زمانی کاربرد دارد که نیاز به دریافت اتاق خاصی از هتل را داشته باشید"AccommodationRooms": [ { "Code":"EG-408072", "RatePlanCode":"201"}]
معرفی فیلدهای خروجی
AccommodationsList Accommodationلیستی از هتل ها
Accommodation.AccommodationIDintآیدی هتل
Accommodation.Namestringنام هتل
Accommodation.CheckinTimestringساعت ورود
Accommodation.CheckoutTimestringساعت خروج
Accommodation.Locationstringموقعیت هتل در شهر
Accommodation.ThumbNailUrlstringمسیر عکس پیش فرض
Accommodation.Addressstringآدرس
Accommodation.Phonestringتلفن
Accommodation.Websitestringوب سایت
Accommodation.BoardPricedecimalقیمت بورد اتاق برای یک شب
Accommodation.Pricedecimalهر شب قیمت
Accommodation.TotalPricedecimalجمع کل شب ها
Accommodation.Commissiondecimalمیزان درصد کمیسیون
Accommodation.StarRatingdecimalدرجه هتل
Accommodation.Reservableboolرزرو آنلاین یا آفلاین
Accommodation.IsForeignboolداخلی یا خراجی بودن هتل
Accommodation.Latitudefloatمختصات
Accommodation.Longitudefloatمختصات
Accommodation.Descriptionstringتوضیحاتی در باره هتل
Accommodation.DisplayModeintاهمیتی ندارد
Accommodation.RegionModel Regionمنطقه قرارگیری هتل
Accommodation.Region.RegionNamestringنام منطقه
Accommodation.AccommodationRoomsList Model AccommodationRoomمدل اتاق ها
Accommodation.AccommodationRoom.Codestringکد اتاق برای رزرو مورد استفاده می باشد
Accommodation.AccommodationRoom.Namestringنام اتاق
Accommodation.AccommodationRoom.Descriptionstringتوضیحات
Accommodation.AccommodationRoom.Capacityintظرفیت اتاق
Accommodation.AccommodationRoom.BedTypestringنوع تخت
Accommodation.AccommodationRoom.ExtraBedintتخت اضافه
Accommodation.AccommodationRoom.ExtraBedTypestringنوع تخت اضافه
Accommodation.AccommodationRoom.ThumbNailUrlstringآدرس عکس هتل
Accommodation.AccommodationRoom.Pricedecimalقیمت هر شب
Accommodation.AccommodationRoom.TotalPricedecimalقیمت کل شبها
Accommodation.AccommodationRoom.BoardPricedecimalقیمت بورد هتل
Accommodation.AccommodationRoom.Commissiondecimalمیزان کمیسیون درصد
Accommodation.AccommodationRoom.Reservableboolامکان رزرو آنلاین یا آفلاین
Accommodation.AccommodationRoom.Manufacturerstringتامین کننده اتاق
AccommodationRoom.AccommodationRoomRatePlansList Model AccommodationRoomRatePlanگروه های نرخی
AccommodationRoomRatePlan.Codestringکد گروه نرخی
AccommodationRoomRatePlan.Namestirngنام گروه نرخی
AccommodationRoomRatePlan.AccommodationRoomRatePlanPricesList Model AccommodationRoomRatePlanPriceقیمت های هر شب
AccommodationRoomRatePlanPrice.DateDateTimeتاریخ انتخابی ورود و خروج
AccommodationRoomRatePlanPrice.BoardPricedecimalقیمت بورد هتل
AccommodationRoomRatePlanPrice.Pricedecimalقیمت هر شب
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Rooms/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "AccommodationID": 633, "Adult": [2], "Child": [0], "ChildAge": [0], "CheckinDate": "2019-07-10", "CheckoutDate": "2019-07-15" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Accommodation": { "AccommodationID": 633, "Type": { "TypeID": 1063, "TypeTitle": "هتل" }, "Name": "الماس دو", "CheckinTime": "15:00", "CheckoutTime": "12:00", "Location": "مرکز شهر", "ThumbNailUrl": "http://storage.hiholiday.ir/File/Accommodation/Almas%202-mashhad/wallpaper.jpeg", "Address": "مشهد،خیابان امام رضا(ع)،نبش امام رضا 20", "Phone": "051-31414", "Website": "almas2.hotelalmas.com", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1123500, "TotalPrice": 5911500, "Commission": 21, "StarRating": 5, "Reservable": false, "IsForeign": false, "Latitude": 36.28186, "Longitude": 59.61077, "Description": "\r\nیکی از نوسازترین هتل‌ های مشهد، هتل الماس2 است. هتل الماس2 که شعبه دوم هتل الماس محسوب می‌شود و برخلاف آن هتلی 5 ستاره است. این هتل از به روزترین استانداردهای صنعت هتلداری تبعیت می‌کند. هتل الماس 2 در 26 طبقه یکی از بلندترین ساختمان‌ها را داراست و جدا از شیک و لوکس بودن که باعث جذب هر مسافری می‌شود یکی از نزدیک‌ترین هتل‌ها به بارگاه امام هشتم شیعیان است. هتل الماس2 که در سال 1395 شروع به کار کرده، مثل یک شهر می‌ماند و امکانات زیادی را در خود جای داده است.", "DisplayMode": 0, "Region": { "RegionID": 57, "RegionName": "مشهد", "RegionNameLong": null, "RegionType": null, "Type": null }, "AccommodationRooms": [ { "Code": "EG-408072", "Name": "اتاق کانکت (سبک معماري تمدن ها)", "Description": null, "Capacity": 8, "Bed": 0, "BedType": "connecting_rooms", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": null, "Price": 1123500, "TotalPrice": 5911500, "BoardPrice": 1420000, "Commission": 21, "Reservable": false, "Manufacturer": "EG", "AccommodationRoomRatePlans": [ { "Code": "201", "Name": "میهمان ایرانی", "AccommodationRoomRatePlanPrices": [ { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1123500 }, { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1123500 }, { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1123500 }, { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1270500 }, { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 1420000, "Price": 1270500 } ] } ], "AccommodationRoomFacilities": null } ], "AccommodationFacilities": [], "AccommodationPolicy": null, "AccommodationDescription": null, "AccommodationFiles": null } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Revalidate/{ApiKey}

نکته: برای استفاده از وب سرویس تست باید آدرس متدهای مربوط به رزرو شامل Revalidate - preReserve - Reserve را به شکل زیر تغییر دهید تا امکان تست فعال شود
مثال:
api.hiholiday.ir/v4/accommodation/Revalidate/YourApiKey
api.hiholiday.ir/v4/accommodationTest/Revalidate/YourApiKey

پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RegionIDintکد منطقه که در متد Regions تمامی مناطق با کدها وجود دارند354
AccommodationRoomsList Model AccommodationRoomمدلی از هر اتاقی که قصد رزرو آن را دارید
AccommodationRooms.Codestringکد اتاق که در متد قبل قابل دریافت است
AccommodationRooms.ExtraBedintدر صورت داشتن تخت اضافه پر شود
AccommodationRooms.RatePlanCodestringکد گروه نرخی اتاق که در متد قبل دریافت شده است
CheckinDatestringتاریخ ورود که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
CheckoutDatestringتاریخ خروج که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
Usernamestringنام کاربری شما در سیستم های هالیدی
Passwordstringرمز عبور شما در سیستم های هالیدی
معرفی فیلدهای خروجی
AccommodationsList Accommodationلیستی از هتل ها
Accommodation.AccommodationIDintآیدی هتل
Accommodation.Namestringنام هتل
Accommodation.CheckinTimestringساعت ورود
Accommodation.CheckoutTimestringساعت خروج
Accommodation.Locationstringموقعیت هتل در شهر
Accommodation.ThumbNailUrlstringمسیر عکس پیش فرض
Accommodation.Addressstringآدرس
Accommodation.Phonestringتلفن
Accommodation.Websitestringوب سایت
Accommodation.BoardPricedecimalقیمت بورد اتاق برای یک شب
Accommodation.Pricedecimalهر شب قیمت
Accommodation.TotalPricedecimalجمع کل شب ها
Accommodation.Commissiondecimalمیزان درصد کمیسیون
Accommodation.StarRatingdecimalدرجه هتل
Accommodation.Reservableboolرزرو آنلاین یا آفلاین
Accommodation.IsForeignboolداخلی یا خراجی بودن هتل
Accommodation.Latitudefloatمختصات
Accommodation.Longitudefloatمختصات
Accommodation.Descriptionstringتوضیحاتی در باره هتل
Accommodation.DisplayModeintاهمیتی ندارد
Accommodation.RegionModel Regionمنطقه قرارگیری هتل
Accommodation.Region.RegionNamestringنام منطقه
Accommodation.AccommodationRoomsList Model AccommodationRoomمدل اتاق ها
Accommodation.AccommodationRoom.Codestringکد اتاق برای رزرو مورد استفاده می باشد
Accommodation.AccommodationRoom.Namestringنام اتاق
Accommodation.AccommodationRoom.Descriptionstringتوضیحات
Accommodation.AccommodationRoom.Capacityintظرفیت اتاق
Accommodation.AccommodationRoom.BedTypestringنوع تخت
Accommodation.AccommodationRoom.ExtraBedintتخت اضافه
Accommodation.AccommodationRoom.ExtraBedTypestringنوع تخت اضافه
Accommodation.AccommodationRoom.ThumbNailUrlstringآدرس عکس هتل
Accommodation.AccommodationRoom.Pricedecimalقیمت هر شب
Accommodation.AccommodationRoom.TotalPricedecimalقیمت کل شبها
Accommodation.AccommodationRoom.BoardPricedecimalقیمت بورد هتل
Accommodation.AccommodationRoom.Commissiondecimalمیزان کمیسیون درصد
Accommodation.AccommodationRoom.Reservableboolامکان رزرو آنلاین یا آفلاین
Accommodation.AccommodationRoom.Manufacturerstringتامین کننده اتاق
AccommodationRoom.AccommodationRoomRatePlansList Model AccommodationRoomRatePlanگروه های نرخی
AccommodationRoomRatePlan.Codestringکد گروه نرخی
AccommodationRoomRatePlan.Namestirngنام گروه نرخی
AccommodationRoomRatePlan.AccommodationRoomRatePlanPricesList Model AccommodationRoomRatePlanPriceقیمت های هر شب
AccommodationRoomRatePlanPrice.DateDateTimeتاریخ انتخابی ورود و خروج
AccommodationRoomRatePlanPrice.BoardPricedecimalقیمت بورد هتل
AccommodationRoomRatePlanPrice.Pricedecimalقیمت هر شب
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Revalidate/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "AccommodationID": 37, "AccommodationRooms": [ { "Code":"EG-1455", "ExtraBed":0, "RatePlanCode":"13" }, { "Code":"EG-1455", "ExtraBed":0, "RatePlanCode":"13" } ], "CheckinDate": "2019-07-10", "CheckoutDate": "2019-07-12", "UserName": "iman", "Password": "leila24276" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Accommodation": { "AccommodationID": 37, "Type": { "TypeID": 1063, "TypeTitle": "هتل" }, "Name": "پارسیان اوین", "CheckinTime": "14:00:00", "CheckoutTime": "12:00:00", "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "ThumbNailUrl": "http://storage.hiholiday.ir/File/Hotel/Parsian-Evin-Tehran/Wallpaper.jpg", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "Phone": "021-27400", "Website": "www.evin.pih.ir", "BoardPrice": 780000, "Price": 576900, "TotalPrice": 576900, "Commission": 26, "StarRating": 4, "Reservable": true, "IsForeign": false, "Latitude": 35.78912, "Longitude": 51.39091, "Description": "هتل اوین یکی از زیباترین هتل‌های 4 ستاره ایران در منطقه‌ای خوش آب و هوا در شمال تهران و در تقاطع بزرگراه چمران و اتوبان یادگار امام واقع شده است‌ . موقعیت مکانی هتل نسبت به بزرگراه‌های مختلف‌، دسترسی به فرودگاه‌، مرکز شهر و نمایشگاه بین‌المللی را آسان نموده است‌", "DisplayMode": 0, "Region": { "RegionID": 107, "RegionName": "تهران", "RegionNameLong": null, "RegionType": null, "Type": null }, "AccommodationRooms": [ { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Description": null, "Capacity": 2, "BedType": "double", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": null, "Price": 576900, "TotalPrice": 576900, "BoardPrice": 780000, "Commission": 26, "Reservable": true, "Manufacturer": "EG", "AccommodationRoomRatePlans": [ { "Code": "13", "Name": "فروش عمومی", "AccommodationRoomRatePlanPrices": [ { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 780000, "Price": 576900 } ] } ], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Description": null, "Capacity": 2, "BedType": "double", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": null, "Price": 576900, "TotalPrice": 576900, "BoardPrice": 780000, "Commission": 26, "Reservable": true, "Manufacturer": "EG", "AccommodationRoomRatePlans": [ { "Code": "13", "Name": "فروش عمومی", "AccommodationRoomRatePlanPrices": [ { "Date": "/Date(946672200000)/", "BoardPrice": 780000, "Price": 576900 } ] } ], "AccommodationRoomFacilities": null } ], "AccommodationFacilities": [], "AccommodationPolicy": null, "AccommodationDescription": null, "AccommodationFiles": null }, "Member": { "Username": "username", "Balance": 34100, "Mobile": "0936321457", "Email": "mail@gmail.com" }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529" } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/PreReserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
SessionIDintکد جستجو تولید شده در متد قبلSearchHistoryID
معرفی فیلدهای خروجی
RequestModel Request
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجو که در متد قبل تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواست جهت استفاده در مراحل بعد
Request.CreateDateِDateTimeتاریخ ثبت
Request.CreateBystringنام کاربری
Request.StatusEnum intوضعیت رزرودر انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان نهائی کردن رزرو
Request.TotalFaredecimalجمع فاکتور
Request.ManufacturerEnum intکد تامین کننده هتلدر انتهای این جدول توضیحات داده می شود
Request.RequestFaresList Model RequestFare
Request.RequestFare.Namestringنام اتاق
Request.RequestFare.Typestringهمیشه ثابت است
Request.RequestFare.BaseFaredecimalنرخ بورد هتل برای 1 اتاق
Request.RequestFare.Commissiondecimalکمیسیون
Request.RequestFare.Markupdecimalکارمزد رزرو اتاق
Request.RequestPassengersList Model RequestPassengerدر متد بعد این اطلاعات پر می شود در حال حاظر لیست نشان دهنده تعداد مسافران مورد نیاز است
Request.RequestAccommodationModel RequestAccommodationمدل رزرو هتل
RequestAccommodation.AccommodationIDint
RequestAccommodation.Namestring
RequestAccommodation.CheckinTimestring
RequestAccommodation.CheckoutTimestring
RequestAccommodation.Locationstring
RequestAccommodation.Addressstring
RequestAccommodation.StarRatingdecimal
RequestAccommodation.RegionModel Regionمنطقه قرارگیری هتل
Accommodation.Region.RegionNamestringنام منطقه
RequestAccommodationRoomsList Model RequestAccommodationRoomمدل اتاق ها انتخابی برای رزرو
RequestAccommodationRooms.Codestringکد اتاق برای رزرو مورد استفاده می باشد
RequestAccommodationRooms.Namestringنام اتاق
RequestAccommodationRooms.Capacityintظرفیت اتاق
MemberModel Memberاطلاعات کاربری سرویس گیرندهمشخصات و موجودی اعتبار اکانت سرویس گیرنده را مشخص می کند
Member.Usernamestring
Member.Balancedecimalموجودی نقدی اکانت شما برای خرید
Member.Mobilestringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
Member.Emailstringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
PassengerInputModel PassengerInputاطلاعات دریافتی از مسافراناز طریق این مدل می توانید مشخص کنید تامین کننده هتل کدام اطلاعات را برای رزرو هتل نیاز دارد تا از دریافت اطلاعات اضافه از مسافران جلوگیری کنید
PassengerInput.PassengerTypeboolگروه سنی
PassengerInput.PersianNameboolمشخصات فارسی
PassengerInput.EnglishNameboolمشخصات انگلیسی
PassengerInput.NationalCodeboolکد ملی
PassengerInput.Nationalityboolملیت
PassengerInput.Genderboolجنسیت
PassengerInput.PassportNumberboolشماره پاسپورت
PassengerInput.PassportExpiryDateboolتاریخ اعتبار پاس
PassengerInput.BirthPlaceboolمحل تولد
PassengerInput.DateOfBirthboolتاریخ تولد
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت WaitList باشد به این معنی است که نیاز به تایید توسط اپراتور دارد
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
 • Request.Manufacturer:
  Test = 0, TravelHub = 17, GolbanSystem = 18, Eghamat24=22
  لیست تامین کنندگان هتل های داخلی که در صورت اضافه شدن تامین کننده جدید کد آن به اطلاع سرویس گیرندگان خواهد رسید.
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/PreReserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "SessionID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Request": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529", "RequestNumber": "19346677710", "CreateDate": "/Date(1562751441000)/", "CreateBy": "username", "Status": 4, "SupplierName": "Eghamat24", "TimeLimit": "/Date(1562751441892)/", "TotalFare": 1156800, "Manufacturer": 22, "RequestFares": [ { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 1500, "TotalFare": 578400 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 1500, "TotalFare": 578400 } ], "RequestPassengers": [ { "DateOfBirth": null, "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" }, { "DateOfBirth": null, "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ], "RequestAccommodation": { "AccommodationID": 37, "Name": "پارسیان اوین", "CheckinTime": "14:00:00", "CheckoutTime": "12:00:00", "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "StarRating": 4, "Region": { "RegionID": 107, "RegionName": "تهران", "RegionNameLong": null, "RegionType": null, "Type": null }, "RequestAccommodationRooms": [ { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 }, { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 } ] } }, "Member": { "Username": "username", "Balance": 34100, "Mobile": "09363214567", "Email": "mail@gmail.com" }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529" }, "PassengerInput": [ { "PassengerType": 0, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": false, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Book/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstringشماره درخواست که در متد قبل تولید شده96738788528
SpecialRequeststringدرخواست های اضافه یا توضیحات خود را در این فیلد پر کنید
RequestPassengersList [RequestPassenger]لیست از مشخصات مسافران مطابق با مدل RequestPassenger
RequestPassenger.FirstNamestringنام انگلیسی
RequestPassenger.LastNamestringنام خانوادگی انگلیسی
RequestPassenger.PersianFirstNamestringنام
RequestPassenger.PersianLastNamestringنام خانوادگی
RequestPassenger.PassengerTitleEnum intMr=0
Mrs=1
RequestPassenger.DateOfBirthDateTimeتاریخ تولدمیلادی فقط وارد شود نمونه 1983-01-01
RequestPassenger.PassengerTypeEnum intگروه سنی
RequestPassenger.NationalCodestringکد ملی1630028304
RequestPassenger.PassportNumberstringشماره پاسپورتL36951847
RequestPassenger.BirthPlacestringمحل تولدTehran
RequestPassenger.NationalitystringTehran
RequestPassenger.PhoneNumberstringTehran
RequestPassenger.EmailstringTehran
نکته: در متد قبل فیلد PassengerInput اطلاعات مورد نیاز مسافران جهت رزرو را در اختیار شما قرار می دهد لذا نیاز نیست تمامی مشخصات مسافران را ارسال نماید
معرفی فیلدهای خروجی
RequestModel Request
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجو که در متد قبل تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواست جهت استفاده در مراحل بعد
Request.CreateDateِDateTimeتاریخ ثبت
Request.CreateBystringنام کاربری
Request.StatusEnum intوضعیت رزرو
در انتهای این بخش توصیح داده میشود
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان نهائی کردن رزرو
Request.TotalFaredecimalجمع فاکتور قیمت نهائی رزرو شما
Request.ManufacturerEnum intکد تامین کننده هتلدر انتهای این جدول توضیح داده می شود
Request.RequestFaresList Model RequestFareنرخ های نهائی رزرو شما
Request.RequestFare.Namestringنام اتاق
Request.RequestFare.Typestringهمیشه ثابت است
Request.RequestFare.BaseFaredecimalنرخ بورد هتل برای 1 اتاق
Request.RequestFare.Commissiondecimalکمیسیون
Request.RequestFare.Markupdecimalکارمزد رزرو اتاق
Request.RequestPassengersList Model RequestPassenger
Request.RequestAccommodationModel RequestAccommodationمدل رزرو هتل
RequestAccommodation.AccommodationIDint
RequestAccommodation.Namestring
RequestAccommodation.CheckinTimestring
RequestAccommodation.CheckoutTimestring
RequestAccommodation.Locationstring
RequestAccommodation.Addressstring
RequestAccommodation.StarRatingdecimal
RequestAccommodation.RegionModel Regionمنطقه قرارگیری هتل
Accommodation.Region.RegionNamestringنام منطقه
RequestAccommodationRoomsList Model RequestAccommodationRoomمدل اتاق ها انتخابی برای رزرو
RequestAccommodationRooms.Codestring
RequestAccommodationRooms.Namestringنام اتاق
RequestAccommodationRooms.Capacityintظرفیت اتاق
MemberModel Memberاطلاعات کاربری سرویس گیرندهمشخصات و موجودی اعتبار اکانت سرویس گیرنده را مشخص می کند
Member.Usernamestring
Member.Balancedecimalموجودی نقدی اکانت شما برای خرید
Member.Mobilestringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
Member.Emailstringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
 • Request.Status:
  وضعیت ها به شرح زیر می باشد
  Revalidate = 3, PreReserve = 4, Book = 1, PaymentGateway = 6, PaymentFail = 7, PaymentSuccess = 8, Cancelled = 12, Expired = 13, Confirmed = 14, Waitlist = 15, ReserveInProcess = 16
  در صورتی که وضعیت WaitList باشد به این معنی است که نیاز به تایید توسط اپراتور دارد
  در صورتی که وضعیت بر روی Book باشد به این معنی است که اتاق تایید شده و در انتظار پرداخت است و شما می توانید بعد از پرداخت مسافر متد Reserve را صدا بزنید
 • متد Book قبل از درگاه بانک می باشد و RequestFare های ارائه شده در این متد قیمت نهایی رزرو می باشد.
 • Request.Manufacturer:
  Test = 0, TravelHub = 17, GolbanSystem = 18, Eghamat24=22
  لیست تامین کنندگان هتل های داخلی که در صورت اضافه شدن تامین کننده جدید کد آن به اطلاع سرویس گیرندگان خواهد رسید.
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=RequestNumberIsEmptyشماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestPassengersIsEmptyمشخصات مسافران وارد نکرده اید
Message=RequestNotFoundشماره درخواست یافت نشد
Message=RequestNumberTerminatedوضعیت درخواست جاری برای این متد نمی باشد
Message=AccessDeniedدسترسی شما به این متد وجود ندارد
Message=LowBalanceموجودی اکانت شما کمتر از رزرو میباشد
Message=DateOfBirthNotValidتاریخ تولد اشتباه وارد شده است
Message=EnglishFirstNameOrLastNameIsNonEnglishمشخصات انگلیسی اشتباه وارد شده است
Message=PersianFirstNameOrLastNameIsNonPersianمشخصات فارسی اشتباه وارد شده است
Message=NationalCodeIsRequiredکد ملی الزامی میباشد
Message=NationalCodeNotValidکد ملی اشتباه وارد شده است
Message=PassportNumberIsRequiredشماره پاسپورت الزامی می باشد
Message=HttpErrorقطعی سرور یا تامین کننده
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Book/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "19346677710", "SpecialRequest": "برای تست", "RequestPassengers":[ { "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "PassengerTitle": "Mr", "DateOfBirth": "1983-01-01", "PassengerType": "Adt", "NationalCode": 1630028304, "PassportNumber": "", "Nationality": "IR", "PhoneNumber": 26654653, "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "PassengerTitle": "Mr", "DateOfBirth": "1983-01-01", "PassengerType": "Adt", "NationalCode": 1630028304, "PassportNumber": "", "Nationality": "IR", "PhoneNumber": 26654653, "Email": "office@hiholiday.ir" } ] }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Request": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529", "RequestNumber": "19346677710", "CreateDate": "/Date(1562751441000)/", "CreateBy": "username", "Status": 1, "SupplierName": "Eghamat24", "TimeLimit": "/Date(1562773933000)/", "TotalFare": 1153800, "Manufacturer": 22, "RequestFares": [ { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 } ], "RequestPassengers": [ { "DateOfBirth": "/Date(410214600000)/", "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "1630028304", "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "IR", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "26654653", "Email": "office@hiholiday.ir" }, { "DateOfBirth": "/Date(410214600000)/", "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "1630028304", "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "IR", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "26654653", "Email": "office@hiholiday.ir" } ], "RequestAccommodation": { "AccommodationID": 37, "Name": "پارسیان اوین", "CheckinTime": "14:00:00", "CheckoutTime": "12:00:00", "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "StarRating": 4, "Region": { "RegionID": 107, "RegionName": "تهران", "RegionNameLong": null, "RegionType": null, "Type": null }, "RequestAccommodationRooms": [ { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 }, { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 } ] } }, "Member": { "Username": "username", "Balance": 34100, "Mobile": "09363214567", "Email": "mail@gmail.com" }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529" } }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Reserve/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstring96738788528
معرفی فیلدهای خروجی
RequestModel Request
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجو که در متد قبل تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواست جهت استفاده در مراحل بعد
Request.CreateDateِDateTimeتاریخ ثبت
Request.CreateBystringنام کاربری
Request.StatusEnum intوضعیت رزرو
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان نهائی کردن رزرو
Request.TotalFaredecimalجمع فاکتور
Request.ManufacturerEnum intکد تامین کننده هتل
Request.RequestFaresList Model RequestFare
Request.RequestFare.Namestringنام اتاق
Request.RequestFare.Typestringهمیشه ثابت است
Request.RequestFare.BaseFaredecimalنرخ بورد هتل برای 1 اتاق
Request.RequestFare.Commissiondecimalکمیسیون
Request.RequestFare.Markupdecimalکارمزد رزرو اتاق
Request.RequestPassengersList Model RequestPassengerدر متد بعد این اطلاعات پر می شود در حال حاظر لیست نشان دهنده تعداد مسافران مورد نیاز است
Request.RequestAccommodationModel RequestAccommodationمدل رزرو هتل
RequestAccommodation.AccommodationIDint
RequestAccommodation.Namestring
RequestAccommodation.CheckinTimestring
RequestAccommodation.CheckoutTimestring
RequestAccommodation.Locationstring
RequestAccommodation.Addressstring
RequestAccommodation.StarRatingdecimal
RequestAccommodation.RegionModel Regionمنطقه قرارگیری هتل
Accommodation.Region.RegionNamestringنام منطقه
RequestAccommodationRoomsList Model RequestAccommodationRoomمدل اتاق ها انتخابی برای رزرو
RequestAccommodationRooms.Codestring
RequestAccommodationRooms.Namestringنام اتاق
RequestAccommodationRooms.Capacityintظرفیت اتاق
MemberModel Memberاطلاعات کاربری سرویس گیرندهمشخصات و موجودی اعتبار اکانت سرویس گیرنده را مشخص می کند
Member.Usernamestring
Member.Balancedecimalموجودی نقدی اکانت شما برای خرید
Member.Mobilestringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
Member.Emailstringراه ارتباطی های هالیدی با سرویس گیرنده
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Reserve/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "RequestNumber": "39817230223" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Request": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529", "RequestNumber": "19346677710", "CreateDate": "/Date(1562751441000)/", "CreateBy": "iman", "Status": 4, "SupplierName": "Eghamat24", "TimeLimit": "/Date(1562751441892)/", "TotalFare": 1156800, "Manufacturer": 22, "RequestFares": [ { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 1500, "TotalFare": 578400 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Buy", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "TotalFare": 576900 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 1500, "TotalFare": 578400 } ], "RequestPassengers": [ { "DateOfBirth": null, "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" }, { "DateOfBirth": null, "PassengerTitle": 0, "PassengerType": 0, "Gender": 0, "NationalCode": "", "FirstName": "", "LastName": "", "PersianFirstName": "", "PersianLastName": "", "BirthPlace": null, "PassportNumber": "", "PassportExpireDate": null, "Nationality": "", "AreaCode": "", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "", "Email": "" } ], "RequestAccommodation": { "AccommodationID": 37, "Name": "پارسیان اوین", "CheckinTime": "14:00:00", "CheckoutTime": "12:00:00", "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "StarRating": 4, "Region": { "RegionID": 107, "RegionName": "تهران", "RegionNameLong": null, "RegionType": null, "Type": null }, "RequestAccommodationRooms": [ { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 }, { "Code": "EG-1455", "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Capacity": 2 } ] } }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 34100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529" }, "PassengerInput": [ { "PassengerType": 0, "PersianName": false, "EnglishName": true, "NationalCode": false, "Nationality": false, "Gender": false, "PassportNumber": false, "PassportExpiryDate": false, "BirthPlace": false, "DateOfBirth": false } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/Requests/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
CreateBystringنام کاربری شما در سیستم های هالیدی که دارای دسترسی وب سرویس هتل میباشد
PageSizeintتعداد رکورد قابل نمایش در هر صفحه
PageNumberintشماره صفحه
معرفی فیلدهای خروجی
RequestsList [Request]لیستی از مدل درخواست هاتمامی درخواست ها برگشت داده می شود شامل آنهایی که رزرو قطعی شده و یا ناموفق بوده اند
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجوکد یکتا توسط سیستم تولید میشود که سوابق جستجو را نگه داری می کند و در مرحله PreReserve تولید شده
Request.RequestNumberstringشماره درخواستشماره درخواست که در مرحله PreReserve تولید شده و یکتا می باشد
Request.CreateDateDateTimeتاریخ و زمان ثبت درخواست
Request.CreateBystringنام کاربری درخواست کننده
Request.StatusEnum intوضعیت رزروPreReserve = 4
Book = 1
PaymentGateway = 6
PaymentFail = 7
PaymentSuccess = 8
Cancelled = 12
Expired = 13
Confirmed = 14
Waitlist = 15
ReserveInProcess = 16
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان اعتبار رزرودر این متد اهمیتی ندارد
Request.TotalFaredecimalقیمت تمام شده کل رزرو
Request.ManufacturerEnum intتامین کنندهPasargadInsurance = 21
SamanInsurance=16
Request.RequestFaresList[RequestFare]لیست نرخ هادر ایم متد خالی می باشد و زمانی که متد Detail را صدا بزنید جزئیات آن پر می شود
Request.RequestAccommodationModel RequestAccommodationمدل مشخصات بیمه
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=NoDataلیست درخواست ها خالی می باشد
Message=UsernameIsEmptyنام کاربری را وارد نمایید
api.hiholiday.ir/V4/Insurance/Requests/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "YourUsername", "PageSize": 10, "PageNumber": 1 }
مقادیر خروجی Response
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/RequestDetail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstring96738788528
CreateBystringنام کاربری
معرفی فیلدهای خروجی
Request.SearchHistoryIDGuidکد جستجو
Request.RequestNumberstringشماره درخواست
Request.CreateDateDateTimeتاریخ و زمان ثبت درخواست
Request.CreateBystringنام کاربری درخواست کننده
Request.StatusEnum intوضعیت رزروPreReserve = 4
Book = 1
PaymentGateway = 6
PaymentFail = 7
PaymentSuccess = 8
Cancelled = 12
Expired = 13
Confirmed = 14
Waitlist = 15
ReserveInProcess = 16
Request.SupplierNamestringنام تامین کننده
Request.TimeLimitDateTimeمدت زمان اعتبار رزرودر این متد اهمیتی ندارد
Request.TotalFaredecimalقیمت تمام شده کل رزرو
Request.ManufacturerEnum intتامین کننده
Request.RequestFaresList[RequestFare]لیست نرخ ها
Request.RequestFare.Typestringگروه نرخهمیشه Sale می باشد
Request.RequestFare.BaseFaredecimalنرخ پایهبرای هر نفر
Request.RequestFare.Commissiondecimalکمیسیونبرای هر نفر
Request.RequestFare.Markupdecimalکارمزدبرای هر نفر
Request.RequestFare.PassengerCountintتعداد نفرات
Request.RequestFare.PassengerTypeEnum intگروه سنیAdt=0
Chd=1
Inf=2
Any=3
Request.RequestFare.TotalFaredecimalجمع کل رکورد
Request.RequestFare.Taxdecimalمالیات
Request.RequestPassengersList [RequestPassenger]اطلاعات مسافرانمشخصات مسافران
Request.RequestPassenger.DateOfBirthDateTimeتاریخ تولد
Request.RequestPassenger.PassengerTitleEnum intنوع مسافرMr=0
Mrs=1
Request.RequestPassenger.PassengerTypeEnum intگروه سنیAdt=0
Chd=1
Inf=2
Any=3
Request.RequestPassenger.GenderEnum intجنسیتMale=0
Female=1
Request.RequestPassenger.NationalCodestringکد ملی
Request.RequestPassenger.FirstNamestringنام انگلیسی
Request.RequestPassenger.LastNamestringنام خانوادگی انگلیسی
Request.RequestPassenger.PersianFirstNamestringنام
Request.RequestPassenger.PersianLastNamestringنام خانوادگی
Request.RequestPassenger.BirthPlacestringمحل تولد
Request.RequestPassenger.PassportNumberstringشماره پاسپورت
خطاهای احتمالی

در خروجی متد مقداری به نام Result می باشد که شامل فیلد Type,Code,Message می باشد

Type=Successمتد به درستی کار کرده و خطایی رخ نداده
Type=Errorخطایی در هنگام اجرای متد رخ داده که در فیلد Message دلیل آن نوشته شده است
Message=ServerErrorخطایی سمت سرور رخ داده که متن خطا برای مدیر پشتیبانی وب سرویس ارسال می شود
Message=RequestNumberIsEmptyشماره درخواست را وارد نکرده اید
Message=RequestNotFoundشماره درخواست یافت نشد
api.hiholiday.ir/V4/Accommodation/RequestDetail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "CreateBy": "username", "RequestNumber": "17327570528" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "" }, "Request": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529", "RequestNumber": "19346677710", "CreateDate": "2019-07-10T14:07:21", "CreateBy": "iman", "Status": "Book", "TimeLimit": "2019-07-10T20:22:13", "SupplierName": "Eghamat24", "TotalFare": 1153800, "RequestAccommodation": { "Name": "پارسیان اوین", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "DisplayMode": 0, "Latitude": 35.78912, "Longitude": 51.39091, "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "CheckInTime": "14:00:00", "CheckOutTime": "12:00:00", "Voucher": "1000071011758", "ThumbNailUrl": "http://storage.hiholiday.ir/File/Hotel/Parsian-Evin-Tehran/Wallpaper.jpg", "StarRating": 4, "Manufacturer": "EG", "Code": null, "Logo": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "Region": { "RegionName": "تهران", "Code": null }, "RequestAccommodationRooms": [ { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Description": null, "ThumbNailUrl": null, "Bed": 0, "Reservable": true }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Description": null, "ThumbNailUrl": null, "Bed": 0, "Reservable": true } ] }, "RequestFares": [ { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "PassengerCount": 0, "PassengerType": "Adt", "TotalFare": 576900, "Tax": 0, "ServiceTax": 0 }, { "Name": "اتاق دو تخته دبل", "Type": "Sale", "BaseFare": 780000, "Commission": 203100, "Markup": 0, "PassengerCount": 0, "PassengerType": "Adt", "TotalFare": 576900, "Tax": 0, "ServiceTax": 0 } ], "RequestPassengers": [ { "DateOfBirth": "1983-01-01T00:00:00", "PassengerTitle": "Mr", "PassengerType": "Adt", "NationalCode": "1630028304", "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "Nationality": "IR", "PassportExpireDate": null, "PassportNumber": "", "AreaCode": "", "Email": "office@hiholiday.ir", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "26654653" }, { "DateOfBirth": "1983-01-01T00:00:00", "PassengerTitle": "Mr", "PassengerType": "Adt", "NationalCode": "1630028304", "FirstName": "test", "LastName": "test", "PersianFirstName": "تست", "PersianLastName": "تست", "Nationality": "IR", "PassportExpireDate": null, "PassportNumber": "", "AreaCode": "", "Email": "office@hiholiday.ir", "CountryCode": "", "PhoneNumber": "26654653" } ] }, "Member": { "Username": "iman", "Balance": 34100, "Mobile": "09363304318", "Email": "processor.p1@gmail.com" }, "SearchHistory": { "SearchHistoryID": "75df6d09-392a-4135-8e2d-89b291d9c529", "AdultCount": 2, "ChildCount": 0, "InfantCount": 0, "DepartureCode": "", "ArrivalCode": "تهران", "DepartureDate": "2019-07-11T00:00:00", "CabinType": " ", "CreateBy": "iman", "CreateDate": "2019-07-10T14:00:00", "TripType": "OneWay", "Manufacturer": "HiHolidayApi", "SearchType": "Accommodation", "Status": "PreReserve" } }
ارسال درخواست (POST)
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Files/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
PropertyNamestringمشخص کنند عکس های هتل یا اتاقAccommodation Or AccommodationRoom
PropertyIDintایدی هتل یا اتاق732
معرفی فیلدهای خروجی
Accommodation.AccommodationFilesList Model AccommodationFileشامل لیستی از مدل
AccommodationFile.FileIDintای دی فایل
AccommodationFile.PropertyNamestringمشخص کننده عکس هتل یا عکس اتاق
AccommodationFile.Captionstringتوضیح عکس
AccommodationFile.Urlstringآدرس فایل
AccommodationFile.TypeType Modelمدل دسته بندی
AccommodationFile.Type.TypeIDintای دی دسته بندی14
AccommodationFile.Type.TypeTitlestringدسته بندی فایل(مثال: عکس فیلم نقشه...)عکس
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Files/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "PropertyName":"Accommodation", "PropertyID": 732 }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "" }, "Accommodation": { "AccommodationFiles": [ { "FileID": 1411, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "عکس از آپارتمان پدرام سرعین", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/apartment.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1412, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "عکس از آپارتمان پدرام سرعین", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/apartment3.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1413, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "کافی شاپ پدرام", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/coffeeshop.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1414, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "کافی شاپ", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/coffeeshop1.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1415, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "کافی شاپ", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/coffeeshop2.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1416, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "اتاق دو تخته", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/doubleroom.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1417, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "نمای خارجی", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/facade.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1418, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "لابی هتل آپارتمان پدرام", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/lobby.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1419, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "لابی هتل آپارتمان پدرام", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/lobby1.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1420, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "لابی هتل آپارتمان پدرام", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/lobby2.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1421, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "سالن بیلیارد", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/pool.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1422, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "سالن بیلیارد", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/pool1.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1423, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "سالن استخر", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/swimmingpool.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1424, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "کافی شاپ", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/traditionalcoffee1.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } }, { "FileID": 1425, "PropertyName": "Accommodation", "Caption": "اتاق توئین", "Url": "https://storage.hiholiday.ir/file/accommodation/pedram-sareyn/twinroom.jpg", "Type": { "TypeID": 14, "TypeTitle": "عکس" } } ] } }
ارسال درخواست (POST)
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Policy/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
AccommodationIDintایدی هتل732
معرفی فیلدهای خروجی
Accommodation.AccommodationPolicyList Model AccommodationPolicyمدل
Accommodation.AccommodationPolicy.AccommodationIDintای دی توضیحات
Accommodation.AccommodationPolicy.Descriptionstringتوضیحات قوانین
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Policy/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "AccommodationID":"1" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "" }, "Accommodation": { "AccommodationPolicy": { "AccommodationID": 1, "Description": "قوانین و مقررات
ساعت تحویل اتاق: 14
ساعت تخلیه اتاق: 12
قانون کنسلی هتل
به دلیل چارتر بودن هتل، امکان کنسلی و تغییر تاریخ نمی باشد.
قانون خردسال
هزینه برای اقامت کودکان زیر 3 سال رایگان و بالای 3 سال نفر اضافه محاسبه می شود.
 قوانین دیگر
همراه داشتن شناسنامه عکس دار میهمانان عزیز و كارت شناسایی ملی همراهان الزامی است.
پذیرش خانم تنها با مدارک شناسایی معتبر بلامانع است.
پذیرش صیغه نامه فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر و مهر برجسته امکان پذیر می باشد.
قابل توجه مهمانان عزیز خدمات ترانسفر برای اقامت های بیشتر از یک شب، انجام می شود.
به اطلاع مهمانان گرامی می رساند این هتل دارای خدمات ترانسفر رفت وبرگشت رایگان فرودگاهی می باشد. لذا خواهشمند است جهت انجام ترانسفر، در زمان رزرو در صورت مشخص بودن مشخصات پرواز (شماره پرواز، ساعت حرکت، مبدا، شرکت هواپیمایی) را در قسمت توضیحات خاص ثبت نمایید، در غیر این صورت تا حداکثر 24 ساعت قبل از ورود به شرکت اعلام شود. در صورت عدم اطلاع خدمات ترانسفر صورت نمی گیرد.
همچنین لازم به ذکر است، به میهمانان با مدت اقامت فقط یک شب ترانسفر فرودگاهی تعلق نمی گیرد.
شایان ذکر است ورودی هتل دارای تعدادی پله می باشد." } } }
ارسال درخواست (POST)
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Policy/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
AccommodationIDintایدی هتل732
معرفی فیلدهای خروجی
Accommodation.AccommodationFacilitiesList Model AccommodationPolicyمدل
Accommodation.AccommodationFacilities.AccommodationFacilityIDintای دی امکانات
Accommodation.AccommodationFacilities.Descriptionstringتوضیحات امکانات
Accommodation.AccommodationFacilities.DisplayModestringاصولا امکاناتی که مهم هستند را با عدد 1 مشخص می کنیم
Accommodation.AccommodationFacilities.AccommodationIDstringای دی هتل
Accommodation.AccommodationFacilities.AccommodationRoomIDstringدر صورتی که امکانات برای اتاق باشد ایدی اتاق
Accommodation.AccommodationFacilities.TypeModelدسته بندیشامل نام امکانات و ایدی ان
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Policy/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "AccommodationID": 910, "AccommodationRoomID": 0, "DisplayMode": 0, "pageSize": 50, "pageNumber": 1 }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "" }, "Accommodation": { "AccommodationFacilities": [] } }
ارسال درخواست (POST)
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Detail/{ApiKey}
پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
AccommodationIDintای دی هتل354
Adultint[]آرایه عددی از تعداد اتاق و تعداد بزرگسال هر اتاقAdult: [1]
Childint[]آرایه عددی از تعداد کودکChild: [0]
ChildAgeint[]آرایه عددی از سن کودکChild: [0]
CheckinDatestringتاریخ ورود که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
CheckoutDatestringتاریخ خروج که هم به صورت میلادی و هم شمسی می توانید ارسال نمایید1398-05-04
2019-10-11
معرفی فیلدهای خروجی
قبلا در تمامی متد ها توضیح داده شده است
http://Api.HiHoliday.ir/V4/Accommodation/Detail/{ApiKey}
مقادیر ورودی Request Body
{ "AccommodationID": 37, "Adult": [1], "Child": [0], "ChildAge": [0], "CheckinDate": "2018-12-27", "CheckoutDate": "2018-12-28" }
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "Code": 0 }, "Accommodation": { "AccommodationID": 37, "Type": { "TypeID": 1063, "TypeTitle": "هتل" }, "Name": "PARSIAN EVIN", "FaName": "پارسیان اوین", "CheckinDate": "2018-12-27", "CheckoutDate": "2018-12-28", "CheckinTime": "14:00", "CheckoutTime": "12:00", "Location": "شمال شهر منطقه اوین", "ThumbNailUrl": "https://storage.hiholiday.ir/File/Hotel/Parsian-Evin-Tehran/Wallpaper.jpg", "Address": "بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.", "Phone": "021-27400", "Website": "www.evin.pih.ir", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "StarRating": 4.0, "Reservable": false, "IsForeign": false, "Latitude": 35.78912, "Longitude": 51.39091, "Description": "

هتل اوین یکی از زیباترین هتل‌های 4 ستاره ایران در منطقه‌ای خوش آب و هوا در شمال تهران و در تقاطع بزرگراه چمران و اتوبان یادگار امام واقع شده است‌ . موقعیت مکانی هتل نسبت به بزرگراه‌های مختلف‌، دسترسی به فرودگاه‌، مرکز شهر و نمایشگاه بین‌المللی را آسان نموده است‌

", "DisplayMode": 0, "Region": { "RegionID": 107, "RegionName": "Tehran", "FaRegionName": "تهران", "RegionNameLong": null, "Code": "THR", "Type": null }, "AccommodationRooms": [ { "Code": "HHA-5711", "Name": "یک تخته", "Description": "", "Capacity": 1, "BedType": "", "ExtraBed": 0, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "NULL", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "HHA-5712", "Name": "دو تخته دبل", "Description": "", "Capacity": 2, "BedType": "", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "https://storage.hiholiday.ir/file/hotel/accommodationroom/tehran-parsian-evin-hotel-double-room.jpg", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "HHA-5713", "Name": "سوییت معمولی", "Description": "", "Capacity": 2, "BedType": "", "ExtraBed": 2, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "https://storage.hiholiday.ir/file/hotel/accommodationroom/tehran-parsian-evin-hotel-normal-suite.jpg", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "HHA-5714", "Name": "سوییت رویال", "Description": "", "Capacity": 2, "BedType": "", "ExtraBed": 3, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "https://storage.hiholiday.ir/file/hotel/accommodationroom/tehran-parsian-evin-hotel-large-suite.jpg", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "HHA-5715", "Name": "دو تخته توئین", "Description": "", "Capacity": 2, "BedType": "", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "https://storage.hiholiday.ir/file/hotel/accommodationroom/tehran-parsian-evin-hotel-twin-room.jpg", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null }, { "Code": "HHA-5716", "Name": "استاندارد یک تخته", "Description": "", "Capacity": 1, "BedType": "", "ExtraBed": 1, "ExtraBedType": "", "ThumbNailUrl": "", "BoardPrice": 0, "Price": 0, "TotalPrice": 0, "TotalBoardPrice": 0, "Commission": 0, "Reservable": false, "Manufacturer": "HH", "AccommodationRoomRatePlans": [], "AccommodationRoomFacilities": null } ], "AccommodationFacilities": [ { "AccommodationFacilityID": 11475, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11828, "TypeTitle": "اتاق سیگار" } }, { "AccommodationFacilityID": 11477, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11768, "TypeTitle": "بازرچه خرید" } }, { "AccommodationFacilityID": 11466, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11634, "TypeTitle": "برق اضطراری" } }, { "AccommodationFacilityID": 11480, "Description": "", "Type": { "TypeID": 12253, "TypeTitle": "پارکینگ (رایگان)" } }, { "AccommodationFacilityID": 11461, "Description": "امکان کرایه اتوموبیل ", "Type": { "TypeID": 11594, "TypeTitle": "ترانسفر" } }, { "AccommodationFacilityID": 11476, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11738, "TypeTitle": "دستگاه فتوکپی و پرینت" } }, { "AccommodationFacilityID": 11478, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11837, "TypeTitle": "سالن زیبایی" } }, { "AccommodationFacilityID": 11474, "Description": "خرید لوازم به صورت رایگان", "Type": { "TypeID": 11813, "TypeTitle": "فروشگاه" } }, { "AccommodationFacilityID": 11481, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11715, "TypeTitle": "فضای سبز" } }, { "AccommodationFacilityID": 11471, "Description": "", "Type": { "TypeID": 11871, "TypeTitle": "ویلچر" } } ], "AccommodationPolicy": { "AccommodationID": 37, "Description": "قانون کنسلی هتل
قوانین کنسلی رزروهای انفرادی: درخواست ابطال اتاق های رزرو شده تا 20 روز قبل از ورود میهمانان مشمول هیچگونه جریمه نبوده و پس از ان به شرح زیر جریمه به آن تعلق خواهد گرفت: درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت،مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. بین 3 لغایت 5 روز مشمول 50% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. بین 6 لغایت 10 روز مشمول 25% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. بین 11 لغایت 14 روز مشمول 15% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. بین 15 لغایت 19 روز مشمول 10% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. در صورت عدم مراجعه میهمان به هتل، معادل یک شب به تعداد و نوع اتاق های درخواست شده جریمه محسوب می شود. قوانین کنسلی رزروهای گروهی: در صورت درخواست ابطال رزرو بیش تر از 30 روز مانده به ورود، رزرو شامل جریمه نخواهد شد. بین 25 لغایت 30 روز توسط آژانس، مشمول 20% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. بین 20 لغایت 24 روز توسط آژانس، مشمول 40% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاهای رزرو شده خواهد بود. بین 10 لغایت 19 روز توسط آژانس، مشمول 60% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاقهای رزرو شده خواهد بود. بین 5 لغایت 9 روز توسط آژانس، مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. در صورت درخواست ابطال رزرو کمتر از 5 روز توسط آژانس، مشمول 100% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود. در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه مهمانان رزرو شده، معادل یک شب به تعداد و نوع اتاق های درخواست شده No Show (جریمه) به حساب آژانس منظور خواهد شد. ***اتاق های رزرو شده در ایام بسیار پرکار (پیک) شامل مقررات کنسلی فوق نمی باشد و مشمول 100% جریمه ابطال می گردد.

قانون خردسال

هزینه برای اقامت کودکان زیر 6 سال در صورت عدم استفاده از سرویس، رایگان و بالای 6 سال نفر اضافه محاسبه می شود.

اطلاعات مهم دیگر
پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته، در صورت عدم تجرد خانم، به همراه ارائه ی کارت ملی و شناسنامه عکس دار زوجین، امکان پذیر است.
پذیرش خانم تنها، فقط با ارائه ی کارت ملی و شناسنامه عکس دار فرد امکان پذیر است.
این هتل در محدوده طرح ترافیک تهران قرار ندارد.
این هتل در محدوده طرح زوج و فرد تهران قرار ندارد.
امکان درخواست نیم شارژ ورود و یا خروج برای این هتل از ایران هتل امکان پذیر نمی باشد و میهمان می بایست مبلغ نیم شارژ را با نرخ برد به هتل پرداخت نماید.
هتل از پذیرفتن کارت اعتباری (Visa or Master Card ) معذور است. نحوه پرداخت برای میهمانان خارجی فقط به صورت نقدی می باشد.
استخر روباز هتل ویژه آقایان می باشد و فقط در فصل تابستان دایر می باشد." }, "AccommodationDescription": { "Description": "", "MetaTitle": "رزرو آنلاین هتل اوین تهران (همراه با تصاویر و % تخفیفات فصلی %) | های هالیدی", "MetaKeyword": "هتل,رزرو هتل,رزرو آنلاین,رزرو هتل پارسیان اوین,رزرو هتل تهران,هتل تهران,بهترین قیمت هتل تهران,هتل پارسیان اوین تهران,رزرو هتل اوین,هتل اوین,هتل اوین تهران", "MetaDesc": "هتل اوین تهران با موقعیت عالی و دسترسی به شاهراه های اصلی تهران با امکانات بسیار مطلوب است. رزرو اینترنتی هتل اوین تهران در سایت های هالیدی", "Extra": "" }, "AccommodationFiles": null } }
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info