نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

  مقصد

  تور مشهد هوایی از تهران

  مـبـدا: تهران
  مقـصـد: مشهد
  مـدت اقـامت: 3 شب و 4 روز
  ساعت حرکت: 13:30
  ساعت برگشت: 15:45
  حـمل و نـقل
  رفت: هوائی
  تابان ایر تابان ایر
  برگشت: هوائی
  تابان ایر تابان ایر
  پـذیرایـی این تـور شـامل

  صبحانه

  نهار

  شام

  نوشیدنی

  هتل های تور مشهد هوایی از تهران حرکـت جمعه ۱۱ خرداد

  عکس SHAYGAN

  SHAYGAN

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,140,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SIMORGH

  SIMORGH

  جنوب شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,400,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس JAVAHER SHARGH

  JAVAHER SHARGH

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,390,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ARQAVAN

  ARQAVAN

  وحدت
  صبحانه
  دو تخته
  8,570,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAGHA

  SAGHA

  نزدیک حرم
  صبحانه
  دو تخته
  8,650,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAHAND

  SAHAND

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,800,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس TEHRAN

  TEHRAN

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,310,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس FERDOWS

  FERDOWS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,700,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS

  ALMAS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,940,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس KIANA

  KIANA

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,940,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس GHASR TALAEE

  GHASR TALAEE

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  11,440,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ROSE DARVISHI

  ROSE DARVISHI

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  13,080,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS2

  ALMAS2

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  14,260,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----

  هتل های تور مشهد هوایی از تهران حرکـت شنبه ۱۲ خرداد

  عکس SHAYGAN

  SHAYGAN

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,140,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SIMORGH

  SIMORGH

  جنوب شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,400,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس JAVAHER SHARGH

  JAVAHER SHARGH

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,390,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ARQAVAN

  ARQAVAN

  وحدت
  صبحانه
  دو تخته
  8,570,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAGHA

  SAGHA

  نزدیک حرم
  صبحانه
  دو تخته
  8,650,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAHAND

  SAHAND

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,800,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس TEHRAN

  TEHRAN

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,310,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس FERDOWS

  FERDOWS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,700,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS

  ALMAS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,940,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس KIANA

  KIANA

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  9,940,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس GHASR TALAEE

  GHASR TALAEE

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  11,440,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ROSE DARVISHI

  ROSE DARVISHI

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  13,080,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS2

  ALMAS2

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  14,260,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----

  هتل های تور مشهد هوایی از تهران حرکـت شنبه ۲ تیر

  عکس MOIN DARBARI

  MOIN DARBARI

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  3,650,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس OLYMPIA

  OLYMPIA

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  3,770,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SIMORGH

  SIMORGH

  جنوب شهر
  صبحانه
  دو تخته
  3,950,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس JAVAHER SHARGH

  JAVAHER SHARGH

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  5,610,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAHAND

  SAHAND

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  5,700,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس SAGHA

  SAGHA

  نزدیک حرم
  صبحانه نهار
  دو تخته
  5,800,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس TEHRAN

  TEHRAN

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,660,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس KIANA

  KIANA

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  6,920,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS

  ALMAS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  7,250,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس FERDOWS

  FERDOWS

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  7,460,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ALMAS2

  ALMAS2

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  7,820,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس ARQAVAN

  ARQAVAN

  وحدت
  صبحانه
  دو تخته
  6,170,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس GHASR TALAEE

  GHASR TALAEE

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,180,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----
  عکس DARVISHI

  DARVISHI

  مرکز شهر
  صبحانه
  دو تخته
  8,240,000 Toman
  یک تخته
  1 Toman
  کودک با تخت
  تماس بگیرید
  کودک بدون تخت
  ----

  خـدمـات

  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت

  مـدارک

  • شناسنامه
  • کارت ملی

  توضیحـات

  توضیحاتی برای این تور ثبت نشده

  بـرنامه سـفر

  برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

  نظرات کاربران
  ثبت نظر مشاهده نظر ها
  اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند

  برچسب ها

  استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
  شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info