نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

آفر ویژه تور 4 روزه استانبول

مـبـدا: تهران
مقـصـد: استانبول
مـدت اقـامت: 3 شب و 4 روز
ساعت حرکت: 19:00
ساعت برگشت: 12:45
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
برگشت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های آفر ویژه تور 4 روزه استانبول حرکـت جمعه ۱۷ آذر

عکس GORUR

GORUR

صبحانه
دو تخته
7,700,000 Toman
یک تخته
9,700,000 Toman
کودک با تخت
7,000,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس ATRO

ATRO

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
9,560,000 Toman
یک تخته
12,530,000 Toman
کودک با تخت
8,160,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس ACTUEL LIFE

ACTUEL LIFE

Sisli
صبحانه
دو تخته
9,720,000 Toman
یک تخته
12,840,000 Toman
کودک با تخت
8,940,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
9,330,000 Toman
یک تخته
12,060,000 Toman
کودک با تخت
8,160,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس ISTANBUL DORA

ISTANBUL DORA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
10,340,000 Toman
یک تخته
14,090,000 Toman
کودک با تخت
8,000,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
10,340,000 Toman
یک تخته
14,090,000 Toman
کودک با تخت
9,720,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
11,280,000 Toman
یک تخته
15,960,000 Toman
کودک با تخت
9,100,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
10,970,000 Toman
یک تخته
15,340,000 Toman
کودک با تخت
8,160,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
11,280,000 Toman
یک تخته
15,960,000 Toman
کودک با تخت
8,160,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
12,840,000 Toman
یک تخته
19,080,000 Toman
کودک با تخت
19,080,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
13,440,000 Toman
یک تخته
20,280,000 Toman
کودک با تخت
10,020,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
15,150,000 Toman
یک تخته
23,700,000 Toman
کودک با تخت
11,730,000 Toman
کودک بدون تخت
8,310,000 Toman
عکس OCCIDENTAL

OCCIDENTAL

صبحانه
دو تخته
14,640,000 Toman
یک تخته
20,960,000 Toman
کودک با تخت
11,730,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman
عکس ELITE WORLD TAKSIM

ELITE WORLD TAKSIM

صبحانه
دو تخته
15,660,000 Toman
یک تخته
23,020,000 Toman
کودک با تخت
10,880,000 Toman
کودک بدون تخت
6,600,000 Toman

هتل های آفر ویژه تور 4 روزه استانبول حرکـت شنبه ۱۸ آذر

عکس GORUR

GORUR

صبحانه
دو تخته
7,900,000 Toman
یک تخته
9,900,000 Toman
کودک با تخت
7,200,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس ATRO

ATRO

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
9,760,000 Toman
یک تخته
12,730,000 Toman
کودک با تخت
8,360,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس ACTUEL LIFE

ACTUEL LIFE

Sisli
صبحانه
دو تخته
9,920,000 Toman
یک تخته
13,040,000 Toman
کودک با تخت
9,140,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
9,530,000 Toman
یک تخته
12,260,000 Toman
کودک با تخت
8,360,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس ISTANBUL DORA

ISTANBUL DORA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
10,540,000 Toman
یک تخته
14,290,000 Toman
کودک با تخت
8,200,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
10,540,000 Toman
یک تخته
14,290,000 Toman
کودک با تخت
9,920,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
11,480,000 Toman
یک تخته
16,160,000 Toman
کودک با تخت
9,300,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
11,170,000 Toman
یک تخته
15,540,000 Toman
کودک با تخت
8,360,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
11,480,000 Toman
یک تخته
16,160,000 Toman
کودک با تخت
8,360,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
13,040,000 Toman
یک تخته
19,280,000 Toman
کودک با تخت
19,280,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
13,640,000 Toman
یک تخته
20,480,000 Toman
کودک با تخت
10,220,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
15,350,000 Toman
یک تخته
23,900,000 Toman
کودک با تخت
11,930,000 Toman
کودک بدون تخت
8,510,000 Toman
عکس OCCIDENTAL

OCCIDENTAL

صبحانه
دو تخته
14,840,000 Toman
یک تخته
21,160,000 Toman
کودک با تخت
11,930,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman
عکس ELITE WORLD TAKSIM

ELITE WORLD TAKSIM

صبحانه
دو تخته
15,860,000 Toman
یک تخته
23,220,000 Toman
کودک با تخت
11,080,000 Toman
کودک بدون تخت
6,800,000 Toman

هتل های آفر ویژه تور 4 روزه استانبول حرکـت یکشنبه ۱۹ آذر

عکس GORUR

GORUR

صبحانه
دو تخته
8,100,000 Toman
یک تخته
10,100,000 Toman
کودک با تخت
7,400,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس ATRO

ATRO

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
9,960,000 Toman
یک تخته
12,930,000 Toman
کودک با تخت
8,560,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس ACTUEL LIFE

ACTUEL LIFE

Sisli
صبحانه
دو تخته
10,120,000 Toman
یک تخته
13,240,000 Toman
کودک با تخت
9,340,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس MONOPOL

MONOPOL

صبحانه
دو تخته
9,730,000 Toman
یک تخته
12,460,000 Toman
کودک با تخت
8,560,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس ISTANBUL DORA

ISTANBUL DORA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
10,740,000 Toman
یک تخته
14,490,000 Toman
کودک با تخت
8,400,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس EURO PLAZA

EURO PLAZA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
10,740,000 Toman
یک تخته
14,490,000 Toman
کودک با تخت
10,120,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس FERONYA

FERONYA

Beyoglu
صبحانه
دو تخته
11,680,000 Toman
یک تخته
16,360,000 Toman
کودک با تخت
9,500,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس GRAND HALIC

GRAND HALIC

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
11,370,000 Toman
یک تخته
15,740,000 Toman
کودک با تخت
8,560,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس CARTOON

CARTOON

صبحانه
دو تخته
11,680,000 Toman
یک تخته
16,360,000 Toman
کودک با تخت
8,560,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس CHER HOTEL & SPA

CHER HOTEL & SPA

Beyoğlu
صبحانه
دو تخته
13,240,000 Toman
یک تخته
19,480,000 Toman
کودک با تخت
19,480,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس GOLDEN AGE

GOLDEN AGE

صبحانه
دو تخته
13,840,000 Toman
یک تخته
20,680,000 Toman
کودک با تخت
10,420,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس TITANIC CITY

TITANIC CITY

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
15,550,000 Toman
یک تخته
24,100,000 Toman
کودک با تخت
12,130,000 Toman
کودک بدون تخت
8,710,000 Toman
عکس OCCIDENTAL

OCCIDENTAL

صبحانه
دو تخته
15,040,000 Toman
یک تخته
21,360,000 Toman
کودک با تخت
12,130,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman
عکس ELITE WORLD TAKSIM

ELITE WORLD TAKSIM

صبحانه
دو تخته
16,060,000 Toman
یک تخته
23,420,000 Toman
کودک با تخت
11,280,000 Toman
کودک بدون تخت
7,000,000 Toman

خـدمـات

  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر
  • راهنمای فارسی زبان

مـدارک

  • پاسپورت

توضیحـات

نرخ کودک زیر ۲ سال (نوزاد) 990,000 تومان می باشد. پرداخت 30 درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info