نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور کوش آداسی

مـبـدا: تهران
مقـصـد: ترکیه - کوش آداسی
مـدت اقـامت: 7 شب و 8 روز
ساعت حرکت: 00:30
ساعت برگشت: 04:30
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
ایران ایرتور ایران ایرتور
برگشت: هوائی
ایران ایرتور ایران ایرتور
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور کوش آداسی حرکـت چهارشنبه ۹ خرداد

عکس LADONIA HOTELS ADAKULE

LADONIA HOTELS ADAKULE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
40,190,000 Toman
یک تخته
51,190,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس SIGNATURE

SIGNATURE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
40,590,000 Toman
یک تخته
51,790,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس GRAND BLUE SKY

GRAND BLUE SKY

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
41,790,000 Toman
یک تخته
53,490,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس RICHMOND EPHESUS RESORT

RICHMOND EPHESUS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
43,290,000 Toman
یک تخته
68,290,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
44,390,000 Toman
یک تخته
57,490,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس PALM WINGS RESORT

PALM WINGS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
44,390,000 Toman
یک تخته
57,490,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس FANTASIA DELUXE

FANTASIA DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
45,490,000 Toman
یک تخته
59,190,000 Toman
کودک با تخت
20,990,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس PALM WINGS EPHESUS

PALM WINGS EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
48,190,000 Toman
یک تخته
63,190,000 Toman
کودک با تخت
21,390,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس LE BLEU

LE BLEU

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
49,990,000 Toman
یک تخته
65,990,000 Toman
کودک با تخت
21,390,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس INFINITY BY YELKEN

INFINITY BY YELKEN

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
49,990,000 Toman
یک تخته
65,990,000 Toman
کودک با تخت
21,390,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
50,790,000 Toman
یک تخته
73,590,000 Toman
کودک با تخت
21,390,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس LIBERTY GOLF & RESORT

LIBERTY GOLF & RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
52,290,000 Toman
یک تخته
77,890,000 Toman
کودک با تخت
21,390,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس PINE BAY

PINE BAY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
54,990,000 Toman
یک تخته
84,290,000 Toman
کودک با تخت
21,790,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس KORUMAR DELUXE

KORUMAR DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
56,190,000 Toman
یک تخته
78,890,000 Toman
کودک با تخت
37,290,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس AQUA FANTASY

AQUA FANTASY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
59,890,000 Toman
یک تخته
80,690,000 Toman
کودک با تخت
21,790,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس SUNIS EFES ROYAL PALACE

SUNIS EFES ROYAL PALACE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
60,690,000 Toman
یک تخته
102,990,000 Toman
کودک با تخت
22,190,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman
عکس KORUMAR EPHESUS

KORUMAR EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
61,390,000 Toman
یک تخته
87,290,000 Toman
کودک با تخت
22,190,000 Toman
کودک بدون تخت
17,590,000 Toman

هتل های تور کوش آداسی حرکـت جمعه ۱۱ خرداد

عکس LADONIA HOTELS ADAKULE

LADONIA HOTELS ADAKULE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
41,190,000 Toman
یک تخته
51,590,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس SIGNATURE

SIGNATURE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
42,590,000 Toman
یک تخته
53,790,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس GRAND BLUE SKY

GRAND BLUE SKY

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
43,790,000 Toman
یک تخته
55,490,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس RICHMOND EPHESUS RESORT

RICHMOND EPHESUS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
45,290,000 Toman
یک تخته
70,290,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس PALM WINGS RESORT

PALM WINGS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
46,390,000 Toman
یک تخته
59,490,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
46,790,000 Toman
یک تخته
60,090,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس FANTASIA DELUXE

FANTASIA DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
47,490,000 Toman
یک تخته
61,190,000 Toman
کودک با تخت
22,990,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس PALM WINGS EPHESUS

PALM WINGS EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
50,190,000 Toman
یک تخته
65,190,000 Toman
کودک با تخت
23,390,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس LE BLEU

LE BLEU

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
51,990,000 Toman
یک تخته
67,990,000 Toman
کودک با تخت
23,390,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس INFINITY BY YELKEN

INFINITY BY YELKEN

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
51,990,000 Toman
یک تخته
67,990,000 Toman
کودک با تخت
23,390,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
52,790,000 Toman
یک تخته
75,590,000 Toman
کودک با تخت
23,390,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس PINE BAY

PINE BAY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
56,990,000 Toman
یک تخته
86,290,000 Toman
کودک با تخت
23,790,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس LIBERTY GOLF & RESORT

LIBERTY GOLF & RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,190,000 Toman
یک تخته
86,490,000 Toman
کودک با تخت
23,790,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس AQUA FANTASY

AQUA FANTASY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
61,890,000 Toman
یک تخته
82,690,000 Toman
کودک با تخت
23,790,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس KORUMAR DELUXE

KORUMAR DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
62,690,000 Toman
یک تخته
88,090,000 Toman
کودک با تخت
41,490,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس SUNIS EFES ROYAL PALACE

SUNIS EFES ROYAL PALACE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
62,690,000 Toman
یک تخته
104,990,000 Toman
کودک با تخت
24,190,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman
عکس KORUMAR EPHESUS

KORUMAR EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
63,390,000 Toman
یک تخته
89,290,000 Toman
کودک با تخت
24,190,000 Toman
کودک بدون تخت
19,590,000 Toman

هتل های تور کوش آداسی حرکـت چهارشنبه ۱۶ خرداد

عکس SIGNATURE

SIGNATURE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
38,590,000 Toman
یک تخته
49,790,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس LADONIA HOTELS ADAKULE

LADONIA HOTELS ADAKULE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
38,990,000 Toman
یک تخته
66,290,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس RICHMOND EPHESUS RESORT

RICHMOND EPHESUS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
41,290,000 Toman
یک تخته
66,290,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس GRAND BLUE SKY

GRAND BLUE SKY

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
41,390,000 Toman
یک تخته
55,490,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس FANTASIA DELUXE

FANTASIA DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
43,490,000 Toman
یک تخته
57,190,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
44,990,000 Toman
یک تخته
59,490,000 Toman
کودک با تخت
18,990,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس LE BLEU

LE BLEU

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
45,390,000 Toman
یک تخته
59,990,000 Toman
کودک با تخت
19,390,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
46,990,000 Toman
یک تخته
68,390,000 Toman
کودک با تخت
19,390,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس INFINITY BY YELKEN

INFINITY BY YELKEN

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
49,990,000 Toman
یک تخته
66,790,000 Toman
کودک با تخت
19,390,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس PALM WINGS RESORT

PALM WINGS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
50,690,000 Toman
یک تخته
67,990,000 Toman
کودک با تخت
19,390,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس PALM WINGS EPHESUS

PALM WINGS EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
54,490,000 Toman
یک تخته
73,590,000 Toman
کودک با تخت
19,390,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس AQUA FANTASY

AQUA FANTASY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
57,890,000 Toman
یک تخته
78,690,000 Toman
کودک با تخت
19,790,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس PINE BAY

PINE BAY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
57,890,000 Toman
یک تخته
91,190,000 Toman
کودک با تخت
19,790,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس LIBERTY GOLF & RESORT

LIBERTY GOLF & RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,290,000 Toman
یک تخته
89,790,000 Toman
کودک با تخت
19,790,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس KORUMAR DELUXE

KORUMAR DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
60,890,000 Toman
یک تخته
87,690,000 Toman
کودک با تخت
38,690,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس KORUMAR EPHESUS

KORUMAR EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
71,490,000 Toman
یک تخته
104,690,000 Toman
کودک با تخت
20,190,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman
عکس SUNIS EFES ROYAL PALACE

SUNIS EFES ROYAL PALACE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
75,690,000 Toman
یک تخته
135,090,000 Toman
کودک با تخت
20,190,000 Toman
کودک بدون تخت
15,590,000 Toman

هتل های تور کوش آداسی حرکـت جمعه ۱۸ خرداد

عکس SIGNATURE

SIGNATURE

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
39,590,000 Toman
یک تخته
50,790,000 Toman
کودک با تخت
19,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس LADONIA HOTELS ADAKULE

LADONIA HOTELS ADAKULE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
39,990,000 Toman
یک تخته
67,290,000 Toman
کودک با تخت
19,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس RICHMOND EPHESUS RESORT

RICHMOND EPHESUS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
43,790,000 Toman
یک تخته
70,290,000 Toman
کودک با تخت
19,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس FANTASIA DELUXE

FANTASIA DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
44,490,000 Toman
یک تخته
58,190,000 Toman
کودک با تخت
19,990,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس LE BLEU

LE BLEU

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
45,290,000 Toman
یک تخته
59,290,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
47,990,000 Toman
یک تخته
69,390,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
49,490,000 Toman
یک تخته
65,590,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

OTIUM SEALIGHT BEACH RESORT

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
47,990,000 Toman
یک تخته
69,390,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس INFINITY BY YELKEN

INFINITY BY YELKEN

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
50,990,000 Toman
یک تخته
67,790,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس PALM WINGS RESORT

PALM WINGS RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
51,690,000 Toman
یک تخته
68,990,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس PALM WINGS EPHESUS

PALM WINGS EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
55,490,000 Toman
یک تخته
74,590,000 Toman
کودک با تخت
20,390,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس AQUA FANTASY

AQUA FANTASY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,890,000 Toman
یک تخته
79,690,000 Toman
کودک با تخت
20,790,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس PINE BAY

PINE BAY

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
58,890,000 Toman
یک تخته
92,190,000 Toman
کودک با تخت
20,790,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس KORUMAR DELUXE

KORUMAR DELUXE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
61,890,000 Toman
یک تخته
88,690,000 Toman
کودک با تخت
39,690,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس LIBERTY GOLF & RESORT

LIBERTY GOLF & RESORT

صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
63,390,000 Toman
یک تخته
98,090,000 Toman
کودک با تخت
20,790,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس SUNIS EFES ROYAL PALACE

SUNIS EFES ROYAL PALACE

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
76,690,000 Toman
یک تخته
136,090,000 Toman
کودک با تخت
21,190,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman
عکس KORUMAR EPHESUS

KORUMAR EPHESUS

مرکز شهر
صبحانه نهار شام نوشیدنی
دو تخته
78,590,000 Toman
یک تخته
115,390,000 Toman
کودک با تخت
21,190,000 Toman
کودک بدون تخت
16,590,000 Toman

خـدمـات

 • استخر
 • اقامت در هتل
 • اینترنت
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق خدمات هتل
 • بلیط رفت و برگشت به ازمیر
 • ترانسفر فرودگاهی 
 • تورلیدر فارسی زبان
 • بیمه 

مـدارک

 • پاسپورت (با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر)

توضیحـات

 • هزینه نوزاد 1.990.000 تومان می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
 • پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
 • بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info