ContactUsپشتیبانی

WebService Flight Documentمستندات وب سرویس پرواز

وب سرویس استرداد

مستندات وب سرویس درخواست کنسلی

وب سرویس فوق شامل ثبت درخواست ، نمایش درخواستها ، جزئیات درخواست خاص را در اختبار شما قرار می دهد.
ارسال درخواست (Post)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/New/{ApiKey}

از این متد برای ثبت درخواست کنسلی خود می توانید استفاده نمایید.در صورت نیاز میتوانید از فرم کنسلی موجود در سایت هم استفاده نمایید.

پارامترهای ورودی
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
requestNumberstringشماره درخواست رزرو
publicDescstringتوضیحات در صورت لزوم مانند کدام بلیط از واچر کنسل شود.
UserNamestringنام کاربری شما در سایت
Categorystringنوع کنسلی شما شامل: [Display(Name = "کنسلی توسط مسافر")] PassengerRefund = 0, [Display(Name = "کنسلی توسط ایرلاین")] AirlineRefund = 1, [Display(Name = "کنسلی تاخیر یا تعجیل")] AirlineDelay = 2, [Display(Name = "استرداد حساب کاربری")] MemberBalance = 3, [Display(Name = "به دلایل دیگر")] OtherRefund = 4یا نام یا کد دسته بندی را ارسال نمایید
AccountNumberstringشماره شبا مسافر. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
CreditCardstringشماره کارت مسافر. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
CreditCardOwnerstringنام صاحب حساب. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
معرفی فیلدهای خروجی
ResultModel Result
Result.Typestringدر صورت انجام شدن عملیات Success و در غیر این صورت Error می باشد. همچنین Warning برای زمانی که اعتبار سنجی موفق نبودهفرودگاه آبادان
Result.Messagestringمتن خطا
Result.FaMessagestringمتن فارسی خطا. در حال تکمیل شدن می باشد و فعلا خالی است
Result.Codeintکد خطا. در حال تکمیل شدن می باشد و فعلا خالی است
RequestCancelModel RequestCancelجزئیات کنسلی ثبت شده در صورتی که برخی از فیلدها خالی باشد به این دلیل است که توسط مسئول مربوطه هنوز پر نشده است.
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/New/YourApiKey
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "درخواست کنسلی شما در سیستم ثبت و به زودی کارشناس مربوطه با شما تماس خواهد گرفت", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancel": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/Get/YourApiKey
پارامترهای ورودی (Body)

به غیر از فیلد شماره درخواست شما می توانید تمامی فیلدهارا به صورت NULL ارسال نمایید تا تمامی درخواست های کنسلی را مشاهده نمایید

نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestNumberstringشماره درخواست رزرو
Categorystringفیلتر بر اساس دسته بندی [Display(Name = "کنسلی توسط مسافر")] PassengerRefund = 0, [Display(Name = "کنسلی توسط ایرلاین")] AirlineRefund = 1, [Display(Name = "کنسلی تاخیر یا تعجیل")] AirlineDelay = 2, [Display(Name = "استرداد حساب کاربری")] MemberBalance = 3, [Display(Name = "به دلایل دیگر")] OtherRefund = 4
Statusstringفیلتر بر اساس وضعیت های موجود [Display(Name="درخواست جدید")] New = 0, [Display(Name = "در حال پیگیری")] ProcessByOperator = 1, [Display(Name="انتقال به حسابداری")] ProcessByAccounting = 2, [Display(Name = "در حال پرداخت")] PaymentProcess = 3, [Display(Name = "مشکل در پرداخت")] PaymentProblem = 4, [Display(Name = "پرداخت شده")] PaymentSuccess = 5, [Display(Name = "بسته")] Closed = 6
StartDatedateبازه شروع برای دریافت لیست درخواست های تاریخ خاص
EndDatedateبازه پایانی
PageSizeintتعداد آیتم در صفحه
PageNumberintشماره صفحه مورد نظر
UserNamestringنام کابری سایت
Passwordstringرمز عبور سایت
معرفی فیلدهای خروجی
ResultModel Result
RequestCancelsModel RequestCancel
Api.HiHoliday.ir/v5/RequestCancel/Get/APIKEY
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancels": [ { "RequestCancelID": 17128, "RequestNumber": "794222561218", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1767000, "RefundDate": "2021-01-18 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-18 21:26", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "مهراب گشت سبز", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "" }, { "RequestCancelID": 17117, "RequestNumber": "91973397717", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 790000, "RefundDate": "2021-01-16 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-09 10:22", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "آیان پرواز ایرانیان", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 17103, "RequestNumber": "99825404212", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1065000, "RefundDate": "2021-01-03 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-03 12:27", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "همنواز آسمان آبی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 16300, "RequestNumber": "75555603495", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 60, "PenaltyPercent": 60, "RefundFee": 238640, "RefundDate": "2020-09-10 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-09-06 19:21", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "های هالیدی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 15965, "RequestNumber": "121912842613", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 873000, "RefundDate": "2020-06-13 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-06-13 14:39", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "", "Category": "MemberBalance", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "6362-1410-5310-3249" } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/Detail/YourApiKey
پارامترهای ورودی (Body)
نام فیلدنوعتوضیحاتمثال
RequestCancelIDstringکد کنسلی
UserNamestringنام کابری سایت
Passwordstringرمز عبور سایت
معرفی فیلدهای خروجی
قبلا توضیح داده شده است
Api.HiHoliday.ir/v5/RequestCancel/Detail/APIKEY
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancels": [ { "RequestCancelID": 17128, "RequestNumber": "794222561218", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1767000, "RefundDate": "2021-01-18 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-18 21:26", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "مهراب گشت سبز", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "" }, { "RequestCancelID": 17117, "RequestNumber": "91973397717", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 790000, "RefundDate": "2021-01-16 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-09 10:22", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "آیان پرواز ایرانیان", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 17103, "RequestNumber": "99825404212", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1065000, "RefundDate": "2021-01-03 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-03 12:27", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "همنواز آسمان آبی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 16300, "RequestNumber": "75555603495", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 60, "PenaltyPercent": 60, "RefundFee": 238640, "RefundDate": "2020-09-10 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-09-06 19:21", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "های هالیدی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 15965, "RequestNumber": "121912842613", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 873000, "RefundDate": "2020-06-13 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-06-13 14:39", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "", "Category": "MemberBalance", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "6362-1410-5310-3249" } ] }
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info