ContactUsپشتیبانی

WebService Flight Documentمستندات وب سرویس پرواز

وب سرویس استرداد

مستندات وب سرویس درخواست کنسلی

وب سرویس فوق شامل ثبت درخواست ، نمایش درخواستها ، جزئیات درخواست خاص را در اختبار شما قرار می دهد.
ارسال درخواست (Post)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/New/{ApiKey}

از این متد برای ثبت درخواست کنسلی خود می توانید استفاده نمایید.در صورت نیاز میتوانید از فرم کنسلی موجود در سایت هم استفاده نمایید.

پارامترهای ورودی
نام فیلد نوع توضیحات مثال
requestNumber string شماره درخواست رزرو
publicDesc string توضیحات در صورت لزوم مانند کدام بلیط از واچر کنسل شود.
UserName string نام کاربری شما در سایت
Category string نوع کنسلی شما شامل: [Display(Name = "کنسلی توسط مسافر")] PassengerRefund = 0, [Display(Name = "کنسلی توسط ایرلاین")] AirlineRefund = 1, [Display(Name = "کنسلی تاخیر یا تعجیل")] AirlineDelay = 2, [Display(Name = "استرداد حساب کاربری")] MemberBalance = 3, [Display(Name = "به دلایل دیگر")] OtherRefund = 4 یا نام یا کد دسته بندی را ارسال نمایید
AccountNumber string شماره شبا مسافر. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
CreditCard string شماره کارت مسافر. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
CreditCardOwner string نام صاحب حساب. در صورتی میتوانید این فیلد را خالی رها کنید تا به اعتبار شما واریز شود
معرفی فیلدهای خروجی
Result Model Result
Result.Type string در صورت انجام شدن عملیات Success و در غیر این صورت Error می باشد. همچنین Warning برای زمانی که اعتبار سنجی موفق نبوده فرودگاه آبادان
Result.Message string متن خطا
Result.FaMessage string متن فارسی خطا. در حال تکمیل شدن می باشد و فعلا خالی است
Result.Code int کد خطا. در حال تکمیل شدن می باشد و فعلا خالی است
RequestCancel Model RequestCancel جزئیات کنسلی ثبت شده در صورتی که برخی از فیلدها خالی باشد به این دلیل است که توسط مسئول مربوطه هنوز پر نشده است.
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/New/YourApiKey
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "درخواست کنسلی شما در سیستم ثبت و به زودی کارشناس مربوطه با شما تماس خواهد گرفت", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancel": null }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/Get/YourApiKey
پارامترهای ورودی (Body)

به غیر از فیلد شماره درخواست شما می توانید تمامی فیلدهارا به صورت NULL ارسال نمایید تا تمامی درخواست های کنسلی را مشاهده نمایید

نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestNumber string شماره درخواست رزرو
Category string فیلتر بر اساس دسته بندی [Display(Name = "کنسلی توسط مسافر")] PassengerRefund = 0, [Display(Name = "کنسلی توسط ایرلاین")] AirlineRefund = 1, [Display(Name = "کنسلی تاخیر یا تعجیل")] AirlineDelay = 2, [Display(Name = "استرداد حساب کاربری")] MemberBalance = 3, [Display(Name = "به دلایل دیگر")] OtherRefund = 4
Status string فیلتر بر اساس وضعیت های موجود [Display(Name="درخواست جدید")] New = 0, [Display(Name = "در حال پیگیری")] ProcessByOperator = 1, [Display(Name="انتقال به حسابداری")] ProcessByAccounting = 2, [Display(Name = "در حال پرداخت")] PaymentProcess = 3, [Display(Name = "مشکل در پرداخت")] PaymentProblem = 4, [Display(Name = "پرداخت شده")] PaymentSuccess = 5, [Display(Name = "بسته")] Closed = 6
StartDate date بازه شروع برای دریافت لیست درخواست های تاریخ خاص
EndDate date بازه پایانی
PageSize int تعداد آیتم در صفحه
PageNumber int شماره صفحه مورد نظر
UserName string نام کابری سایت
Password string رمز عبور سایت
معرفی فیلدهای خروجی
Result Model Result
RequestCancels Model RequestCancel
Api.HiHoliday.ir/v5/RequestCancel/Get/APIKEY
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancels": [ { "RequestCancelID": 17128, "RequestNumber": "794222561218", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1767000, "RefundDate": "2021-01-18 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-18 21:26", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "مهراب گشت سبز", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "" }, { "RequestCancelID": 17117, "RequestNumber": "91973397717", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 790000, "RefundDate": "2021-01-16 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-09 10:22", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "آیان پرواز ایرانیان", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 17103, "RequestNumber": "99825404212", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1065000, "RefundDate": "2021-01-03 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-03 12:27", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "همنواز آسمان آبی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 16300, "RequestNumber": "75555603495", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 60, "PenaltyPercent": 60, "RefundFee": 238640, "RefundDate": "2020-09-10 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-09-06 19:21", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "های هالیدی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 15965, "RequestNumber": "121912842613", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 873000, "RefundDate": "2020-06-13 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-06-13 14:39", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "", "Category": "MemberBalance", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "6362-1410-5310-3249" } ] }
ارسال درخواست (POST)
api.hiholiday.ir/v5/RequestCancel/Detail/YourApiKey
پارامترهای ورودی (Body)
نام فیلد نوع توضیحات مثال
RequestCancelID string کد کنسلی
UserName string نام کابری سایت
Password string رمز عبور سایت
معرفی فیلدهای خروجی
قبلا توضیح داده شده است
Api.HiHoliday.ir/v5/RequestCancel/Detail/APIKEY
مقادیر خروجی Response
{ "Result": { "Type": "Success", "Message": "", "FaMessage": null, "Code": 0 }, "RequestCancels": [ { "RequestCancelID": 17128, "RequestNumber": "794222561218", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1767000, "RefundDate": "2021-01-18 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-18 21:26", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "مهراب گشت سبز", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "" }, { "RequestCancelID": 17117, "RequestNumber": "91973397717", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 790000, "RefundDate": "2021-01-16 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-09 10:22", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "آیان پرواز ایرانیان", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 17103, "RequestNumber": "99825404212", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 1065000, "RefundDate": "2021-01-03 00:00", "RefundType": "PassengerRefund", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2021-01-03 12:27", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "همنواز آسمان آبی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 16300, "RequestNumber": "75555603495", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 60, "PenaltyPercent": 60, "RefundFee": 238640, "RefundDate": "2020-09-10 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-09-06 19:21", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "های هالیدی", "Category": "PassengerRefund", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "احمد بنی صالح", "AccountNumber": "", "CreditCard": "5859-8310-4973-1473" }, { "RequestCancelID": 15965, "RequestNumber": "121912842613", "PublicDesc": null, "PenaltyFee": 0, "PenaltyPercent": 0, "RefundFee": 873000, "RefundDate": "2020-06-13 00:00", "RefundType": "BankPayment", "TotalFare": 0, "PersianRefundDate": null, "CreateDate": "2020-06-13 14:39", "PersianCreateDate": null, "Username": "*", "Manufacturer": null, "SupplierName": "", "Category": "MemberBalance", "Status": "PaymentSuccess", "PaymentType": 0, "PaymentReference": null, "CreditCardOwner": "", "AccountNumber": "", "CreditCard": "6362-1410-5310-3249" } ] }

موتور هوشمند گردشگری
مقایسه صدها آژانس هواپیمایی در لحظه، بهترین قیمت بلیط هواپیما را در سریعترین زمان بیابید.

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info