دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد

بر اساس این دستورالعمل«مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.»

  • تعداد بازدید: 2710
  • ارسال در تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
  • بروزرسانی: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
در آستانه آغاز سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای سفر، دستورالعمل پروازهای چارتری به ایرلاین‌ها ابلاغ شد. بر اساس بخشی از این دستورالعمل چارتر دهنده مسئول انجام پرواز، در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند.
ضمن این‌که در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: «چارتر دهنده مسئول انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، می‌بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلیاقدام کند.»

دستورالعمل پروازهای چارتری که به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده به شرح زیر است:

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر

دستورالعمل ۲۲۴۰-CAD ۲۲۴۰

دستورالعمل اجرایی پروازهای چارتر داخلی (دربستی)

مقدمه:

در اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی مفاد این دستورالعمل به منظور ساماندهی و تعیین وضعیت، شرایط و ضوابط اجرایی پروازهای چارتر تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱- تعاریف

۱،۱: سازمان: منظور سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

۱،۲: دفتر نظارت: منظور دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی می‌باشد.

۱،۳: پرواز چارتر(دربستی): پروازی است که غیربرنامه‌ای که تمام ظرفیت یک هواپیما به صورت دربستی در اختیار چارترکنندگان قرار گیرد.

۱،۴: چارتر دهنده: شرکت هواپیمایی که با برخورداری از هواپیما و اخذ مجوز از سازمان، مجاز به فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی مسافر است و ناوگان خود را به صورت چارتر(دربستی) در اختیار چارتر کننده قرار می‌دهد.

۱،۵: چارترکننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوزهای بند الف، ب و یا پ که تمامی ظرفیت یک هواپیما را به چارتردهنده اجاره کند.

۱،۶: قرارداد چارتر: قراردادی است بین چارتردهنده و چارترکننده که در خصوص اجاره دربستی تمام ظرفیت یک هواپیما در یک مسیر پروازی منعقد گردد.

۱،۷: مجوز پرواز چارتر: مجوز ناظر بر حق بهره‌برداری از مسیر پرواز موضوع قرارداد چارتر است که برابر مقررات، توسط سازمان صادر گردد.

۱،۸: کنوانسیون ورشو: کنوانسیون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور که در سال ۱۳۶۴ و اصلاح بعدی آن در سال ۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

۱،۹: فروش مازاد (Over Booking): عبارتست از فروش بلیت، بیش از ظرفیت هواپیما.

ماده ۲- وظایف و مسئولیت‌های چارتردهنده

۲،۱: چارتردهنده قبل از واگذاری پرواز به چارترکننده، مکلف به اخذ مجوز پرواز چارتر درخواستی از سازمان می‌باشد.

۲،۲: مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتردهنده است و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

۲،۳- چارتردهنده مسئولا انجام پرواز مطابق زمان اعلام شده بوده و در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز می‌بایست بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام نماید.

۲،۴- رعایت شرایط حمل مسافر و مسئولیت‌های مربوط به آن در چارچوب قانون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور بر عهده چارتر دهنده می‌باشد.

۲،۵- مسئولیت چارتر دهنده در قبال بار همراه مسافر، برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری کشور می‌باشد.

۲،۶- مسئولیت رسیدگی و جبران خسارت فروش مازاد بر ظرفیت (صندلی) در صورت نوع هواپیما و یا محدودیت‌های عملیاتی منجر به کاهش تعداد صندلی نسبت به تعداد مندرج در قراردادهای داخلی کشور بر عهده چارتردهنده می‌باشد.

۲،۷- واگذاری مجدد ظرفیت پروازهای چارتر توسط چارترکننده، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، رافع مسئولیت چارتردهنده در برابر سازمان نمی‌باشد.

۲،۸- چارتردهنده موظف است آمار قراردادهای چارتر خود را به صورت ادواری (برابر فرم ابلاغی) به سازمان گزارش نماید.

۲.۹- چارتر دهنده مجاز به انتقال وظایف فوق‌الذکر به چارترکننده نمی‌باشد.

ماده ۳- وظایف و مسئولیت های چارترکننده

۳،۱- چارترکننده می‌بایست بلیت چارتر دهنده (الکترونیک و یا کاغذی) را در اختیار مسافران قرار دهد. لذا پذیرش مسافر و صدور کارت سوار شدن بدون ارائه بلیت معتبر چارتر دهنده مجاز نمی‌باشد.

۳،۲- چارترکننده موظف است شرایط قرارداد و مقررات مربوط به پروازهای چارتر و حقوق مسافران را رعایت نماید.

۳،۳- مسئولیت جبران خسارت فروش مازاد، برابر مفاد دستورالعمل حقوق مسافر در راستای جلب رضایت مسافران ذیربط اقدام و هزینه مربوطه را از چارترکننده اخذ نماید.

۳،۴- چارترکننده موظف است در جهت شفاف سازی نرخ و صدور بلیت چارتر اقدامات ذیل را انجام دهد:

- بلیت صادره توسط چارترکنده می‌بایست حاوی کلیه مشخصات تعیین شده توسط چارتردهنده باشد.

- بهای بلیت می‌بایست به صورت کامل و مشتمل بر نرخ پایه مسیر، عوارض متعلقه و بهای کل مسیر در بلیت درج گردد.

- شرایط استرداد بلیت می‌بایست به طور کامل و شفاف در بلیت درج گردد.

- بلیت می بایست همزمان با دریافت وجه صادر گردد.

- در صورت عدم صدور بلیت همزمان با دریافت وجه انصراف مسافر از سفر، وجه دریافتی می بایست به طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه‌ای عینا توسط چارترکننده به مسافر مسترد گردد.

ماده ۴- شرایط عمومی قرارداد

۴،۱ - اختصاص ظرفیت پروازهای برنامه‌ای با عنوان چارتر یا هر نام دیگری مجاز نمی‌باشد.

۴،۲- چارتردهنده می‌بایست بلیت خود را در اختیار چارترکننده‌ای قرار دهد که دارای مجوز بند الف از سازمان باشد.

تبصره ۱: در صورتی که چارترکننده تنها دارای مجوز گردشگری باشد، بلیت می‌بایست توسط چارتردهنده صادر گردد.

تبصره ۲: در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات نرخی مسیر پروازی الزامی می‌باشد.

۴،۳- در صورت ابطال پرواز رفت و یا برگشت، چارتر دهنده و چارترکننده موظف به انجام تعهدات خود در قبال مسافران در چارچوب تمهیدات تعیین شده در قرارداد می‌باشد.

۴،۴- چارتردهنده نمی‌تواند بدون پیش بینی انجام تعهدات خود در قبال مسافران، نسبت به ابطال پروازهای چارتر اقدام نماید.

ماده ۵- مقررات ابطال پروازهای چارتر

۵،۱- ابطال پروازهای چارتر منوط به رعایت رویه ومقررات سازمان، دستورالعمل حقوق مسافر و مفاد قرارداد می‌باشد.

ماده ۶- موارد تخلف

۶،۱- درصورت تخلف چارتر دهنده یا چارترکننده از مقررات این دستورالعمل، سایر مقررات و آیین‌نامه‌های ذیربط مراتب به تشخیص سازمان به منظور رسیدگی و اقدام بایسته به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.

این دستورالعمل در ۶ ماده و دو تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
منبع:پایگاه خبررسانی وزارت راه و شهرسازی

استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info